Uchwała nr XXXI/235/2013RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 3 października 2013w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektówNa podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645/ w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym /Dz. U z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368/

Uchwała nr XXXI/235/2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 3 października 2013


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645/ w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym /Dz. U z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały.


§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipnowskiego


§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Kujawsko - Pomorskiego.


UZASADNIENIE


Zmiana uchwał Nr XXIII/168/2012 z dnia 1 października 2012r. i Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. spowodowana jest koniecznością ustanowienia nowych przystanków komunikacyjnych a także potrzebą zmian nazw istniejących, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym poprzez zastąpienie dotychczasowych oznaczeń nowymi nazwami własnymi i uaktualnieniem kilometraża.

Przepis art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza kompetencję dla rady powiatu do określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z tych obiektów których właścicielem jest Powiat Lipnowski.

Zgodnie z zapisem art. 40 ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, miedzy innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (27 stycznia 2014, 10:59:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1934