Uchwała nr NR XL/297/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 października 2014w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz w związku z art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906).

Uchwała nr NR XL/297/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 października 2014


w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz w związku z art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Lipnowski w drodze darowizny własności nieruchomości niezabudowanej zajętej w całości pod drogę powiatową Nr 2703 C relacji Sikórz – Kikół, położonej w obrębie ewidencyjnym Ciełuchowo gmina Kikół, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 37/6 o powierzchni 0,0167 ha, stanowiącej własność Gminy Kikół, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00027884/1.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 37/6 o powierzchni 0,0167 ha położona w obrębie ewidencyjnym Ciełuchowo gmina Kikół, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00027884/1 stanowi własność Gminy Kikół. Według ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka stanowi drogę powiatową Nr 2703 C relacji Sikórz – Kikół. Przedmiotowa droga wykonana została w latach 1974 – 1976 ze środków budżetowych Skarbu Państwa. Od 1 stycznia 1999 roku do chwili obecnej zarząd na tą drogę sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie będący jednostką organizacyjną Powiatu Lipnowskiego. W dniu 25 września Rada Gminy Kikół podjęła Uchwałę Nr XLVI/244/2014 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz Powiatu Lipnowskiego – zarządcy drogi relacji Sikórz – Kikół. Nabycie owej nieruchomości przez Powiatu Lipnowskiego – zarządcy drogi relacji Sikórz – Kikół. Nabycie owej nieruchomości przez Powiat Lipnowski umożliwi zarządcy drogi realizowanie swoich zadań w rozumieniu art. 20 pkt. 18 ustawy z dnia – 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

W tym stanie rzeczy nabycie przedmiotowej nieruchomości jest celowe i uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (14 listopada 2014, 14:00:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1237