Uchwała nr NR XL/300/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 października 2014w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm./ art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm./ oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym /M.P. z 2014, poz. 632/.

Uchwała nr NR XL/300/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 października 2014


w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm./ art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm./ oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym /M.P. z 2014, poz. 632/.Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Lipnowskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym, w brzmieniu określonym w Załączniku do uchwały.

§2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu, w brzmieniu określonym w Załączniku do uchwały.

§3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/236/2013 z dnia 3 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§4. Uchwała wchodzi w życie od 01.01.2015r.

§5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Załącznik Do Uchwały Nr XL/300/2014

Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25.10.2014 r.  1. Stawki opłat za usuniecie pojazdu.


Rodzaj pojazdu

opłata z zł.

rower lub motorower

112

Motocykl

221

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

485

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

606

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

858

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1.265

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.539


  1. Stawki opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu za każdą rozpoczętą dobę przechowywania.


Rodzaj pojazdu

opłata z zł.

rower lub motorower

19

Motocykl

         26

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

         39

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

 51

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

73

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

135

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

199


  1. Koszty powstałe w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu wynoszą:


  1. W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji jego usunięcia, przed dojazdem do miejsca zdarzenia i załadowaniem pojazdu


Rodzaj pojazdu

opłata z zł.

rower lub motorower

80

Motocykl

            100

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

           246

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

  300

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

300

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

500

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

500
UZASADNIENIE


Przepis art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2012r. poz. 1137z późn. zm./ nakłada na rady powiatu obowiązek określenia corocznie w drodze uchwały wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Wysokość opłat ustala się biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6c Minister Finansów na każdy rok kalendarzowy ogłasza w „Monitorze Polskim” maksymalne stawki opłat.

Na rok 2015 maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014r. /M.P. 2014, poz. 632/. Wzrost stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu na 2015r. uwzględnia wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego /art. 130a ust. 6b/.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Rada Powiatu określa stawki opłat w wysokości określonej w Załączniku do Uchwały.metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (14 listopada 2014, 14:09:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1345