Uchwała nr X/59/2015RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 23 listopada 2015w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)

Uchwała nr X/59/2015
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 23 listopada 2015


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 424 179,24 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 59 051 679,24 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 1 372 500,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  59 689 182,24 zł z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości - 55 779 256,24 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 3 909 926,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr X/59/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań remontowych

  5. planu zadań inwestycyjnych  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 127 896 i zamkną się kwotą 60 424 179,24 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.


Dział. 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 000 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 17 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł.Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 73 268 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 13 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i są to dochody za użytkowanie parkingu przez osoby będące właścicielami zatrzymanych przez Policję pojazdów.


Dział 758 - różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 62 336 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 400 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201- placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, zmniejsza się wpływy z usług.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 70 000 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zwiększenie uwzględnia wyrównanie kosztu utrzymania mieszkańców na tzw. „stary zasadach” do wysokości średniego kosztu utrzymania.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 500 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności w Lipnie.
II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 127 896 i zamkną się kwotą 59 689 182,24 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulega odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup materiałów, energii elektrycznej, na realizację usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych, a także wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne i szkolenia dla pracowników.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 91 020

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług remontowych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałe odsetki. Powyższe zmiany dotyczą wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmniejszeniu ulegają również wydatki na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.


Dział 710 – działalność publiczna

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 39 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków w rozdz. 75020 - starostwa powiatowe.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 194 zł Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne oraz wydatki własne z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 139 826

Zwiększeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT) oraz wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.


Dział 754bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 73 268 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń, pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym na wypłatę odszkodowań za wypadki przy pracy, na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej oraz na wypłatę nagród rocznych dla odchodzących ze służby funkcjonariuszy. Wydatki zwiększa się również na zakup sprzętu pożarniczego, informatycznego i bieżącego utrzymania strażnicy, na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, na koszty przeglądów okresowych i serwisowych pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu tutejszej Komendy, jak również na pokrycie kosztów nauki funkcjonariuszy w szkołach pożarniczych. Zmniejszenia wydatków dokonuje się na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 697 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 303 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 54 340 zł

Zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 48 926 zł

W Zespole Szkół Technicznych plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 926 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń. Natomiast w Zespole Szkół w Lipnie plan wydatków ulega zwiększeniu
o kwotę 45 000 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii oraz usług pozostałych.
Zmniejszeniu natomiast ulegają wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych oraz usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, a także wydatki na szkolenia dla pracowników.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 195 062 zł

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zwiększeniu ulegają także wynagrodzenia bezosobowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i usług, szkolenia dla pracowników oraz opłaty i składki. Łącznie budżet szkoły w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 130 197 zł.

W Zespole Szkół Technicznych zmniejszają się wynagrodzenia pracowników i Fundusz Pracy, zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na zakup materiałów. Plan wydatków szkoły w tym rozdziale zmniejsza się o kwotę 12 656 zł.

W Zespole Szkół w Skępem wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejsza się wydatki na FP, zakup materiałów, zakup usług remontowych i zdrowotnych, na delegacje i szkolenia pracowników oraz zmniejsza się realizację zadań inwestycyjnych. Łącznie plan wydatków szkoły w tym rozdziale wzrasta o kwotę 77 521 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 - szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 158 437 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na Fundusz Pracy, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, usług pozostałych, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na podróże służbowe oraz odsetki.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszeniu natomiast składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 770 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników
i pochodnych od wynagrodzeń, zwiększając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 398 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne, natomiast zmniejszenia dokonuje się na zakup usług remontowych
i pozostałych.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80150realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 45 484 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejsza się wydatki na zakup pomocy naukowych, zakup usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80195pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 66 679 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji celowych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług remontowych.


Dział 851ochrona zdrowia

Rozdział 85111szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 401 336 zł

Zmniejszenia dokonuje się na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 400 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w związku z poniesieniem mniejszych wydatków niż wcześniej planowano.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85201placówki opiekuńczo wychowawcze

Zwiększenia wydatków w Starostwie Powiatowym dokonuje się w zakresie przekazywanych dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem lipnowskim z obszarów miejskich. Zmniejsza wydatków dokonuje się w zakresie przekazywanych dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem lipnowskim z obszarów wiejskich.

Zmian dokonuje się również w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup żywności, leków, energii oraz zwiększa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na składki z tytułu Funduszu Pracy, na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na różne opłaty i składki.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85202domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się na wydatki osobowe pracowników, zakup materiałów, zakup środków żywności, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej oraz wolnostojącej pralnico-wirówki. Zmniejszając jednocześnie wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz wydatki na różne opłaty i składki.


Dział 853pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 500 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów, zakup usług oraz na szkolenia dla pracowników.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na podatek od nieruchomości.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 92 754 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i ich pochodne, na zakup materiałów, zakup energii, usług zdrowotnych i pozostałych oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i szkolenia dla pracowników.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 900 zł

Zmniejsza wydatków dokonuje się na zakup środków żywności, na realizację usług remontowych i pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.


Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 47 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.


Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację usług pozostałych.III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Lipnie, w Zespole Szkół w Skępe, w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego

1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/15/2015 z dnia 6.03.2015 r., Nr V/32/2015 z dnia 21.04.2015 r., Nr VI/37/2015 z dnia 28.05.2015 r., Nr VII/41/2015 z dnia 09.07.2015 r., Nr VIII/44/2015 z dnia 04.09.2015 r., Nr IX/52/2015 z dnia 09.10.2015 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2015 z dnia 26.01.2015 r., Nr 15/2015 z dnia 30.01.2015 r., Nr 17/2015 z dnia 18.02.2015 r., nr 24/2015 z dnia 20.03.2015 r., Nr 29/2015 z dnia 31.03.2015 r., Nr 34/2015 z dnia 13.04.2015, Nr 40/2015 z dnia 5.05.2015 r., Nr 43/2015 z dnia 19.05.2015 r., Nr 48/2015 z dnia 24.06.2015 r., Nr 52/2015 z dnia 01.07.2015 r., Nr 62/2015 z dnia 20.07.2015 r., Nr 65/2015 z dnia 05.08.2015 r., Nr 68/2015 z dnia 11.08.2015 r., Nr 73/2015 z dnia 26.08.2015 r., Nr 77/2015 z dnia 30.09.2015 r., Nr 79/2015 z dnia 30.10.2015 r., Nr 86/2015 z dnia 10.11.2015 r.

Załącznik do uchwały (181kB) pdf


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (9 lutego 2016, 10:12:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 729