Uchwała nr XI/63/2015RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 11 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Uchwała nr XI/63/2015
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 11 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 59 142 596 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 58 056 096 zł,

2) majątkowe w wysokości 1 086 500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 59 142 596 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 53 325 110 zł,

2) majątkowe w wysokości 5 817 486 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016,

zgodnie z Za­łącznikiem nr 8.§ 3

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 419 600 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 419 600 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1 419 600 zł,

§ 5

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6a i 6b.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 93 109 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetowe;

2) celowe w wysokości – 86 891 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego,

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie
z Załącznikiem nr 5

§ 9

Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł;

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Budżet na 2016 rok (348kB) pdf

Część opisowa do budżetu na 2016 rok (348kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (9 lutego 2016, 10:22:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 753