Uchwała nr XII/66/2015RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 29 grudnia 2015w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015–2028Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445)

Uchwała nr XII/66/2015
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445)


Rada Powiatu postanawia:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lipnowski w latach 2015-2020, zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2015. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków.

Zmiany również dotyczą planowanych przedsięwzięć na lata następne.Wieloletnia prognoza finansowa (95kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (9 lutego 2016, 10:27:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 765