Uchwała nr XII/67/2015Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 grudnia 2015w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2016 rok.Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445/

Uchwała nr XII/67/2015
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445/Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Plan pracy Rady Powiatu w Lipnie na rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie

Nr XII/67/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku


PLAN PRACY RADY POWIATU W LIPNIE

NA 2016 ROK


Termin realizacji

Tematyka sesyjna

I kwartał

1. Informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2015 roku.

2. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji uchwał Rady Powiatu za 2015 rok.

3. Sprawozdania z działalności komisji Rady w 2015 roku.

4. Sprawozdanie PCPR w Lipnie z działalności w 2015 roku.

5. Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2015 roku.

6. Informacja z realizacji zadań wykonanych w 2015 r. przez KP PSP w Lipnie.

7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2015 roku.

II kwartał

1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

2. Sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o stanie dróg powiatowych za 2015 rok.

3. Sprawozdanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z działalności jednostki w 2015 roku.

4. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności Inspekcji w 2015 roku.

5. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie z działalności jednostki w 2015 roku.

6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarno-epidemiologicznym na terenie Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok

7. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Lipnie za 2015 rok.

III kwartał

1. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok.

2. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego za 2015 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Spółki z o.o. "Szpital Lipno" w 2015 roku.

IV kwartał

1. Uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok.

2. Analiza i ocena funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

3. Uchwalenie planu pracy Rady na 2017 rok.

4. Uchwalenie planów pracy komisji Rady na 2017 rok.
metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (4 kwietnia 2016, 08:08:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 743