Uchwała nr XII/68/2015Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 grudnia 2015w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2016 rokNa podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2015r. Poz.1445/ oraz § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 197 poz. 1813/

Uchwała nr XII/68/2015
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2015r. Poz.1445/ oraz § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 197 poz. 1813/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne plany pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1445/ komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XII/68/2015

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 29 grudnia 2015 roku


PLANY PRACY

KOMISJI RADY POWIATU W LIPNIE

NA 2016 ROK


PLAN PRACY

KOMISJI BUDOWNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

NA 2016 ROK


Termin

Tematyka posiedzenia

I kwartał

1.Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2015 roku.

2. Sprawy różne (według potrzeb)

II kwartał

1. Ocena wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok.

2.Zaopiniowanie Sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności Inspekcji za 2015 rok.

3.Zaopiniowanie Sprawozdania o stanie dróg powiatowych za 2015 rok.

4. Sprawy różne (według potrzeb)


III kwartał

1. Analiza stanu dróg powiatowych.

2.Sprawdzenie przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do okresu zimowego 2016/2017.

3.Sprawy różne (według potrzeb)


IV kwartał

1.Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

2.Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok.

3. Sprawy różne (według potrzeb)PLAN PRACY

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

NA 2016 ROK


Termin realizacji

Tematyka

I kwartał

1.Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2015 roku.

2. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.


II kwartał

1.Zaopiniowanie wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok.

2. Opiniowanie zmian w budżecie powiatu na rok 2016.

3. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.

III kwartał

1.Analiza wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2016 roku.

2.Opiniowanie zmian w budżecie na rok 2016.

3.Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.


IV kwartał

1. Opiniowanie zmian w budżecie powiatu na rok 2016.

2. Analiza wniosków wypracowanych przez stałe Komisje Rady do projektu budżetu na 2017 rok.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2017.

5. Posiedzenie Komisji wynikające z bieżących potrzeb.PLAN PRACY

KOMISJI OCHRONY ZDROWIA, RODZINY I OPIEKI SPOŁECZNEJ

RADY POWIATU W LIPNIE

NA 2016 ROK

Termin realizacji

Tematyka

I kwartał

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2015 roku.

 2. Informacja na temat działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w 2015 roku.

 3. Informacja na temat działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2015 roku.

 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady z zakresu ochrony zdrowia, rodziny i opieki społecznej.

 5. Sprawy różne. (według potrzeb)

II kwartał

 1. Informacja Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z działalności jednostki w 2015 roku.

 2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego w 2015 roku.

 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady z zakresu ochrony, zdrowia, rodziny i opieki społecznej.

 4. Sprawy różne. (według potrzeb)

III kwartał

 1. Informacja na temat działalności spółki z o.o. “Szpital Lipno” w 2015 roku.

 2. Opiniowanie projektów uchwał Rady z zakresu ochrony, zdrowia, rodziny i opieki społecznej.

 3. Sprawy różne (według potrzeb)

IV kwartał

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok.

 2. Opiniowanie projektów uchwał Rady z zakresu ochrony, zdrowia, rodziny i opieki społecznej.

 3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2017 rok.

 4. Sprawy różne. (według potrzeb).


PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY

NA 2016 ROK

Termin realizacji

Tematyka

I kwartał

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2015 roku.

 2. Wypracowanie stanowiska Komisji odnośnie zadań rzeczowych w jednostkach oświatowych  na rok szkolny 2016/2017 oraz spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych powiatu w tej sprawie.

 3. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.

II kwartał

 1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Powiatu  Lipnowskiego za 2015 rok.

 2. Wyjazdowe posiedzenie Komisji na targi powiatowe dotyczące promocji szkół Powiatu Lipnowskiego.

 3. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.

III kwartał

 1. Wyjazdowe posiedzenie Komisji do szkół prowadzonych przez Powiat- Informacja dyrektorów jednostek oświatowych na temat funkcjonowania placówek oświatowych oraz przygotowanie jednostek do roku szkolnego 2016/2017.

 2. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.

IV kwartał

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2017 rok.

 2. Zaopiniowanie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2015/2016.

 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

 4. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.


PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ

NA 2016 ROK


Termin realizacji

Tematyka

I kwartał

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2015 roku.

2. Analiza sprawozdania Starosty z rozpatrywania skarg i wniosków za 2015 rok.

3. Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.


II kwartał

1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok oraz opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie.

2. Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.


III kwartał

1. Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku.

2. Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.


IV kwartał

1.Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 r.

2.Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

3. Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA 2016 ROK


Termin realizacji

Tematyka

I kwartał

1.Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2015 roku.

2.Sprawy różne.(według potrzeb).


II kwartał

1.Informacja ARiMR Biuro Powiatowe w Skępem z realizacji zadań w 2015 roku oraz planowane zadania na 2016 rok.

2.Informacja z realizacji zadań Kujawsko -Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie- Powiatowego Zespołu w Lipnie.

3.Ocena wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2015 rok.

4.Sprawy różne (według potrzeb).


III kwartał

1. Zaopiniowanie Informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego za 2015 rok.

2.Zaopiniowanie Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok.

3.Sprawy różne.(według potrzeb).


IV kwartał

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2017 rok.

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

3. Sprawy różne (według potrzeb) .PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI NA 2016 ROK


Termin realizacji

Tematyka

I kwartał

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2015 roku.

2. Opiniowanie uchwał Rady Powiatu w Lipnie w zakresie działania Komisji.

3. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.


II kwartał

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

2. Podsumowanie Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego na lata 2006-2016.

3. Opiniowanie uchwał Rady Powiatu w Lipnie w zakresie działania Komisji.

4. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.


III kwartał

1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2015 rok.

2. Opiniowanie uchwał Rady Powiatu w Lipnie w zakresie działania Komisji.

2. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.IV kwartał

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok.

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

3. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (4 kwietnia 2016, 08:16:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 767