Uchwała nr XII/69/2015Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 grudnia 2015w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2016 rok.Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445/ oraz § 37 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2011 r. Nr197 poz. 1813/

Uchwała nr XII/69/2015
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2016 rok.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445/ oraz § 37 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2011 r. Nr197 poz. 1813/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 37 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Lipnowskiego Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy, zatwierdzonego przez Radę Powiatu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie

Nr XII/69/2015z dnia 29 grudnia 2015 roku


PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ

NA 2015 ROK


Termin realizacji

Tematyka

I kwartał

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2015 roku.

2. Analiza sprawozdania Starosty z rozpatrywania skarg i wniosków za 2014 rok.

3. Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.


II kwartał

1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie.

2. Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.


III kwartał

1. Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku.

2. Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.


IV kwartał

1.Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 r.

2.Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

3. Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.

metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (4 kwietnia 2016, 08:19:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 738