Uchwała nr XII/70/2015Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 grudnia 2015w sprawie: zamiaru likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/WisłąNa podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2003r. Nr 137 poz. 1304, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 42 poz.273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr 106 poz.622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz.1877, z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1607, poz. 1629) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2015r. Poz. 1445)

Uchwała nr XII/70/2015
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie: zamiaru likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą

Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2003r. Nr 137 poz. 1304, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 42 poz.273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr 106 poz.622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz.1877, z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1607, poz. 1629) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2015r. Poz. 1445)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Wyrazić zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 roku Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą.


§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą i w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie (przy ul. Sierakowskiego 10 b) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.bip.lipnowski.powiat.pl


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E


Likwidacji dokonuje organ prowadzący szkołę na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Przedtem jednak należy podjąć przedmiotową uchwałę intencyjną, która stanowić będzie podstawę zawiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i Ustawy o samorządzie powiatowym likwidacja jednostek organizacyjnych należy do organu stanowiącego.

Szkoła faktycznie nie funkcjonuje z powodu braku naboru, natomiast nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni są zatrudnieni w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą, a więc likwidacja liceum nie wywoła w tym zakresie skutków finansowo-pracowniczych.metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (4 kwietnia 2016, 08:23:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 765