Uchwała nr XVII/113/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 września 2016w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Lipna oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2238/15, będącej własnością Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz.1774 z późn. zm) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2016 poz.814)

Uchwała nr XVII/113/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 września 2016


w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Lipna oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2238/15, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz.1774 z późn. zm) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2016 poz.814)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża zgodę na odpłatne obciążenie na czas nieoznaczony służebnością przesyłu nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Lipna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2238/15 o pow. 0,1362 ha dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Lipnie księga wieczysta nr WL1L/00026213/0 będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. ul Wyszyńskiego 47, od dnia sporządzenia aktu notarialnego.

§2. Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr nr 2238/15 położona przy ulicy Żeromskiego w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Lipna, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00026213/0, stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 07.08.2016 roku wpłynął wniosek firmy „PRESTIGE”, która to działa z upoważnienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z. o.o. w sprawie wyrażenia zgody na wejście na działkę nr 2238/15 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Lipno, której właścicielem jest Powiat Lipnowski w celu wykonania: projektowanej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wymiany istniejącej kanalizacji deszczowej. Opłata jednorazowa za służebność przesyłu ustalona została na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 5 040,00 zł. Nieruchomość ta oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako (dr) droga jednak nie ma żadnej kategorii, jest to droga wewnętrzna, która w przeszłości była już obciążana służebnościami. Wyrażenie zgody na powyższą budowę zasługuje na wsparcie ponieważ stanowi część decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przez Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z. o.o stacji uzdatniania wody, dwóch zbiorników wyrównawczych, odstojnika wód popłucznych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz wymianie kanalizacji deszczowej.

W tym stanie rzeczy ustanowienie służebności przesyłu rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z. o. o jest uzasadnione.
metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (23 września 2016, 09:20:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 735