Uchwała nr 286/2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 20 listopada 2017w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,z późn. zm2)

Uchwała nr 286/2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 20 listopada 2017


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,z późn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 64 275 508,31,31 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 61 613 201,31 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 662 307,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości  63 900 051,31 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 59 815 451,31 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 4 084 600,00 zł

2/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


  1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ……………………

2. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

3. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 286/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 12 000,00 i zamkną się kwotą 64 275 508,31zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 12 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2017 r.
WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 12 000,00 i zamkną się kwotą
63 900 051,31 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 685 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wykonanie badań profilaktycznych pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z bieżącej analizy realizowanego planu finansowego.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 800 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 300 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące Funduszu Pracy.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 285 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące świadczeń zdrowotnych.1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ……………………

2. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

3. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/134/2017 z dnia 10.01.2017 r., Nr XXII/143/2017 z dnia 31.01.2017 r., Nr XXIII/148 z dnia 27.02.2017 r., Nr XXIV/151 z dnia 30.03.2017 r., Nr XXVI/158 z dnia 10.04.2017 r., Nr XXVII/159 z dnia 28.04.2017 r., Nr XXVIII/162/2017 z dnia 25.05.2017 r., Nr XXIX/167/2017 z dnia 22.06.2017 r., Nr XXX/177/2017 z dnia 7.07.2017 r., Nr XXXI/182/2017 z dnia 20.07.2017 r., Nr XXXII/185/2017 z dnia 29.08.2017r., Nr XXXIII/192/2017 z dnia 9.10.2017 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 188/2017 z dnia 2.01.2017 r., Nr 195/2017 z dnia 17.02.2017 r., Nr 219/2017 z dnia 10.05.2017 r., Nr 232/2017 z dnia 31.05.2017 r., Nr 234/2017 z dnia 14.06.2017 r., Nr 240/2017 z dnia 28.06.2017 r., Nr 245/2017 z dnia 7.07.2017 r., Nr 248/2017 z dnia 31.07.2017 r., Nr 264/2017 z dnia 13.09.2017 r., Nr 269/2017 z dnia 29.09.2017 r., Nr 272/2017 z dnia 24.10.2017 r., Nr 278/2017 z dnia 6.11.2017 r., Nr 280/2017 z dnia 13.11.2017 r.,Załącznik do uchwały (48kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu w Lipnie
Opublikował: Jan Garbarczyk (22 listopada 2017, 09:10:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 629