Uchwała nr XXXIV/201/2017Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 listopada 2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w Branżową Szkołę I Stopnia.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 162 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, zm. Dz. U. z 2017r. poz. 949)

Uchwała nr XXXIV/201/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w Branżową Szkołę I Stopnia.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 162 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, zm. Dz. U. z 2017r. poz. 949)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w Branżową Szkołę I Stopnia w Lipnie będącą ponadpodstawową trzyletnią branżową szkołą I stopnia.


§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły I Stopnia w Lipnie
z siedzibą przy ul. Okrzei 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E


W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji ustawowej określonej w art. 162 ust. 2 cyt. ustawy tj. „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia”.


metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (15 grudnia 2017, 09:29:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 666