Uchwała nr XXXIV/209/2017Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 listopada 2017w sprawie zmiany Uchwały XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie: Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r., Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r. i Nr XXXIII/198/2017 z dnia 9 października 2017 r. Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym / tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, poz. 1954, z 2017 r. poz. 60, poz.730)

Uchwała nr XXXIV/209/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 listopada 2017


w sprawie zmiany Uchwały XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie: Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r., Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r. i Nr XXXIII/198/2017 z dnia 9 października 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym / tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, poz. 1954, z 2017 r. poz. 60, poz.730)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. W Uchwale Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie: Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r. i Nr XXXIII/198/2017 z dnia 9 października 2017 r., Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Kujawsko - Pomorskiego.


UZASADNIENIE


Zmiana Uchwały Nr XXIII/168/2012 z dnia 1 października 2012r, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie: Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. i Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r. oraz Nr XXXIII/198/2017 z dnia 9 października 2017 r. spowodowana jest koniecznością ustanowienia nowych przystanków komunikacyjnych a także potrzebą zmian nazw istniejących, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym poprzez zastąpienie dotychczasowych oznaczeń nowymi nazwami własnymi i uaktualnieniem kilometraża.

Przepis art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza kompetencję dla rady powiatu do określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z tych obiektów których właścicielem jest Powiat Lipnowski.

Zgodnie z zapisem art. 40 ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, miedzy innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.


Załącznik do uchwały (93kB) word


metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (15 grudnia 2017, 09:43:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 693