Uchwała nr XXXIV/210/2017Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 listopada 2017w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 marca 2017 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXII/187/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/193/2017 z dnia 09 października 2017 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 rokuNa podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 t.j. z późn. zm.: z 2015 r. poz. 1649, poz. 1886, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 777, poz. 935)

Uchwała nr XXXIV/210/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 listopada 2017


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 marca 2017 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXII/187/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/193/2017 z dnia 09 października 2017 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 t.j. z późn. zm.: z 2015 r. poz. 1649, poz. 1886, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 777, poz. 935)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXIV/153/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 marca 2017 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXII/187/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/193/2017 z dnia 09 października 2017 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
w 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Dokonać podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2017 w wysokości 949 451,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały”.

2. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipnowskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. Rada Powiatu w formie Uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się, że zostaną niewykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania.

W/w środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze.


Załącznik do uchwały (15kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (15 grudnia 2017, 09:47:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716