Uchwała nr XXXVI/218/2017Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2017w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rokNa podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. 2017 r. poz. 1868/ oraz § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 197 poz. 1813/

Uchwała nr XXXVI/218/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. 2017 r. poz. 1868/ oraz § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 197 poz. 1813/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne plany pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały (115kB) pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U.2017.poz.1868/ komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Komisje stałe Rady Powiatu w Lipnie opracowały propozycje planów pracy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego projektu uchwały. Do wyłącznej kompetencji Rady należy zatwierdzenie planów pracy przedłożonych przez komisje.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (11 stycznia 2018, 11:48:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 713