Uchwała nr 292/2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 15 grudnia 2017w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,z późn. zm2)

Uchwała nr 292/2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 grudnia 2017


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,z późn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany1:

2. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

  1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ……………………

  2. Anna Smużewska - Wicestarosta ……………………

     3. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

     4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 292/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatków

  2. planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

  3. planu zadań remontowychWYDATKI


Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z bieżącej analizy realizowanego planu finansowego.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na prace i realizacje usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z bieżącej analizy realizowanego planu finansowego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Zmiany po stronie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizowanego planu finansowego Starostwa Powiatowego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany po stronie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizowanego planu finansowego Starostwa Powiatowego.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 172 zł

W Zespole Szkół w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z bieżącej analizy realizowanego planu finansowego.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 172 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 220 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 220 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację założeń planowych w jednostce.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisła dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących zużytej energii i naprawy pieca, zaś zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu materiałów.

W Zespole Szkół w Skępem proponowane zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację założeń planowych w jednostce.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie wydatków podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację założeń planowych w jednostce.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 500 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 500 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację założeń planowych w jednostce.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 548 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zmiany planu finansowego podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację założeń planowych w jednostce.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisła dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących zwrotu kosztów podróży służbowych, zaś zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu materiałów.

W Zespole Szkół w Skępem proponowane zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację założeń planowych w jednostce.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł w zakresie wypłat świadczeń.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Proponowane zmiany dotyczą analizy wydatków planu finansowego.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333powiatowe urzędy pracy

Proponowane zmiany dotyczą analizy wydatków planu finansowego.

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący 

2. Anna Smużewska - Wicestarosta ……………………

3. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………
1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/134/2017 z dnia 10.01.2017 r., Nr XXII/143/2017 z dnia 31.01.2017 r., Nr XXIII/148 z dnia 27.02.2017 r., Nr XXIV/151 z dnia 30.03.2017 r., Nr XXVI/158 z dnia 10.04.2017 r., Nr XXVII/159 z dnia 28.04.2017 r., Nr XXVIII/162/2017 z dnia 25.05.2017 r., Nr XXIX/167/2017 z dnia 22.06.2017 r., Nr XXX/177/2017 z dnia 7.07.2017 r., Nr XXXI/182/2017 z dnia 20.07.2017 r., Nr XXXII/185/2017 z dnia 29.08.2017r., Nr XXXIII/192/2017 z dnia 9.10.2017 r., Nr XXXIV/199/2017 z dnia 27.11.2017 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 188/2017 z dnia 2.01.2017 r., Nr 195/2017 z dnia 17.02.2017 r., Nr 219/2017 z dnia 10.05.2017 r., Nr 232/2017 z dnia 31.05.2017 r., Nr 234/2017 z dnia 14.06.2017 r., Nr 240/2017 z dnia 28.06.2017 r., Nr 245/2017 z dnia 7.07.2017 r., Nr 248/2017 z dnia 31.07.2017 r., Nr 264/2017 z dnia 13.09.2017 r., Nr 269/2017 z dnia 29.09.2017 r., Nr 272/2017 z dnia 24.10.2017 r., Nr 278/2017 z dnia 6.11.2017 r., Nr 280/2017 z dnia 13.11.2017 r., Nr 286/2017 z dnia 20.11.2017 r., Nr 289/2017 z dnia 5.12.2017 r.,
Załącznik do uchwały (83kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu w Lipnie
Opublikował: Jan Garbarczyk (24 stycznia 2018, 10:00:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 584