Uchwała nr XXXIV/199/2017Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 listopada 2017w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814,1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 659, z późn. zm.2)

Uchwała nr XXXIV/199/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 listopada 2017


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814,1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 659, z późn. zm.2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 64 207 679,31 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 61 545 372,31 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 662 307,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości  63 832 222,31 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 59 865 999,31 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 3 966 223,00 zł

3/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i rozchodów PZTP zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

2. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 86 871 zł do wysokości 13 266 zł

  1. rezerwa ogólna 0,00 zł

  2. rezerwa celowa 13 266 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 13 266 zł§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIV/199/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu zadań inwestycyjnych

  4. planu przychodów i rozchodów budżetu

  5. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

  6. planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 67 829,00 i zamkną się kwotą
64 207 679,31 .


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawców, którzy nie wywiązali się terminowo ze swoich prac.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 401 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017 r.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 050 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawców, którzy nie wywiązali się terminowo ze swoich prac oraz wpływy z różnych dochodów.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 55 742 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r.


Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 11 988 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z uwagi na mylne wprowadzenie wielkości dotacji Uchwałą Nr 286/2017 Zarządu Powiatu.


Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,
w tym opłaty za częstotliwości.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorilanego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 57 335 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 700 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 13 400 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zmianie ulega jednostka realizująca Projekt.


Dział 851– ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 267 788 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 160 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odpłatności od mieszkańców.


Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 40 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.


Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zmianie ulega wielkość wpływów w zakresie realizowanego projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, poprzez zwiększenie wpływów w paragrafie z końcówką -9, a zmniejszenie wpływów z końcówką -7.

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odpłatności za wykonane usługi cateringowe przez pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej wsi.

Dział 853– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 5 600 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r.


Dział 853– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 122 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy środków PFRON Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu należnego odpisu 2,5% w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 800 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji otrzymanej od samorządu województwa na wypłatę stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Dział 855– rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 217 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 i 15 listopada 2017 r.


Dział 855– rodzina

Rozdział 85510działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmianie ulega jednostka realizująca Projekt.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 410 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych.


II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 67 829,00 i zamkną się kwotą
63 832 844,31

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 51 390 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem opłacenie Funduszu Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz wydatki dotyczące usług.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 22 609 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz wydatki z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla PZTP. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne oraz wydatki dotyczące usług.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 417 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wydatki osobowe, składki Funduszu Pracy, na okresowe badanie profilaktyczne pracowników oraz wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne oraz zakupu materiałów i podróży służbowych.


Dział 630– turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechnia turystyki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów i realizację usług.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 75 423 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłat odszkodowań dla ludności za zajęte grunty pod drogi publiczne i wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wydatki przeznaczone na wykonanie ekspertyz i wydatki inwestycyjne.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 36 799 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, prace remontowe oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019– rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 200 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 117 562 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i usług oraz regulacja należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wypłatę wynagrodzeń, należnego podatku VAT oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 26 570 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup nagród konkursowych, zakup usług, koszty podróży służbowych oraz szkoleń pracowników.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 100 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 54 742 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń, uposażeń i nagród dla funkcjonariuszy oraz wydatki rzeczowe Komendy. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń i wydatki osobowe.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 700 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i Funduszu Pracy.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 600 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 512 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą.


Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 988 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z błędnie wprowadzoną kwotą wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 38 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządy terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 668 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 86 871 zł

Zmniejszeniu ulega rezerwa celowa.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 353 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, bieżące naprawy i podróże służbowe nauczycieli. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki dotyczące należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 371 zł

Zmiany w Zespole Szkół w Lipnie polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 2 769 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu lekarskiego. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące prac remontowych, składek Funduszu Pracy, realizację umów – zlecenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup artykułów żywnościowych.

Zmiany w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 6 140 zł w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 340 064 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 230 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu lekarskiego.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 28 010 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup oleju opałowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek Funduszu Pracy, wykonanie badań profilaktycznych pracowników szkoły, należny podatek VAT, zakup usług oraz szkolenia.

W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 81 754 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup oleju opałowego, zakup energii i podróże służbowe, koryguje się wielkość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu lekarskiego.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup środków żywności, realizację usług.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 71 301 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wpłaty na wynagrodzenia pracowników oraz opłaty za zużytą energię i wydatki na prace remontowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 384 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 29 450 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wpłaty na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń i udział w szkoleniach. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na Fundusz Pracy i koszty podróży służbowych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 19 890 zł

W Zespole Szkół w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dokonuje się korekty należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz koszty podróży służbowych.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 22 010 zł w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 2 120 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup oleju opałowego oraz zakup energii. Zmniejszeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, realizację usług i należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 295 767 zł

W Zespole Szkół w Lipnie wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 069 zł z tytułu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłaty świadczeń.

W Starostwie Powiatowym plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 286 422 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych oraz zakupu materiałów, wyposażenia i usług.

W Zespole Szkół w Skępem wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 086 zł z tytułu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmniejszeniu wydatki o kwotę 400 zł z tytułu świadczeń zdrowotnych.

W Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia ulegają zmniejszeniu wydatki o kwotę 4 301 zł z tytułu świadczeń zdrowotnych.

W Szkole Podstawowej Specjalnej zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 1 511 zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłaty świadczeń.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 146 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 266 988 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 267 788 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Zwiększeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o 800 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 56 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu w roku 2008.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 160 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, zakup leków i realizację usług oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup kuchni elektrycznej i urządzenia parowego.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 236 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje korekty realizowanych wydatków w zakresie Projektu zgonie z wytycznymi nadzoru.

Zwiększeniu ulegają wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków żywności. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 44 500 zł

Dokonuje się zmian wydatków realizowanych jak zadania zlecone w związku z przeprowadzoną analizą.

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane ze środków własnych powiatu w wyniku analizy i przewidywanych potrzeb na miesiąc grudzień br.


Dział 853– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 122 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów i usług.


Dział 853– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 18 500

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego po dokonaniu analizy wydatków.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406 – poradnie pychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 723 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu różnych opłat i składek. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na fundusz pracy, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia pracowników.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 800 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 1 600 zł i Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 3 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów tych szkół.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 725

Zmniejszeniu ulegają wydatki Poradni Pyschologiczno – Pedagogicznej o kwotę 6 058 zł w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłat dodatków zdrowotnych.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 667 zł w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 855 - rodzina

Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 47 767 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 55 767 zł na wypłatę świadczeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupów i usług.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie o kwotę 8 000 zł dotyczące dotacji.


Dział 855 - rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 133

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zmniejszeniu o kwotę 19 000 zł w zakresie świadczeń i zakupu materiałów.

Wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie zmienia się w zakresie regulowanych dotacji na zadania dotyczące płatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem lipnowskim.

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie o kwotę 34 300 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji innym samorządom terytorialnym, na których terenie zamieszkują dzieci z Powiatu Lipnowskiego .

Zmniejszeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipie o kwotę 12 167 zł w związku z dokonaną analizą i potrzebami do końca roku budżetowego.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 43 000

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki na zakup materiałów.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 613

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystaną dotacją udzielaną stowarzyszeniom oraz wydatki na zakup nagród.


Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 491

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.


ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą zadań remontowych prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Liceum Ogólnokształcące w Lipnie, Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 oraz Starostwo Powiatowe w Lipnie.


  1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe, Dom Pomocy Społecznej oraz Zarząd Dróg w Lipnie.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/134/2017 z dnia 10.01.2017 r., Nr XXII/143/2017 z dnia 31.01.2017 r., Nr XXIII/148 z dnia 27.02.2017 r., Nr XXIV/151 z dnia 30.03.2017 r., Nr XXVI/158 z dnia 10.04.2017 r., Nr XXVII/159 z dnia 28.04.2017 r., Nr XXVIII/162/2017 z dnia 25.05.2017 r., XXIX/167/2017 z dnia 22.06.2017 r., Nr XXX/177/2017 z dnia 7.07.2017 r., Nr XXXI/183/2017 z dnia 20.07.2017 r., Nr XXXII/185/2017 z dnia 29.08.2017 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 188/2017 z dnia 2.01.2017 r., Nr 195/2017 z dnia 17.02.2017 r., Nr 219/2017 z dnia 10.05.2017 r., Nr 234/2017 z dnia 14.06.2017 r., Nr 240/2017 z dnia 28.06.2017 r., Nr 245/2017 z dnia 7.07.2017 r., Nr 248/2017 z dnia 31.07.2017 r., Nr 265/2017 z dnia 13.09.2017 r., Nr 269/2017 z dnia 29.09.2017 r., Nr 272/2017 z dnia 24.10.2017 r., Nr 277/2017 z dnia 6.11.2017 r., Nr 280/2017 z dnia 13.11.2017 r., Nr 286/2017 z dnia 20.11.2017 r.
Załącznik do uchwały (175kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (24 stycznia 2018, 10:06:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 684