Uchwała nr XXXV/211/2017Rady Powiatu w Lipniez dnia 15 grudnia 2017w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868,1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 659, z późn. zm.2)

Uchwała nr XXXV/211/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 15 grudnia 2017


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868,1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 659, z późn. zm.2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 64 440 891,31 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 61 751 884,31 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 689 007,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości  64 065 434,31 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 60 010 907,31 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 4 054 527,00 zł

3/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i rozchodów PZTP zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;




§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.






U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/211/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu zadań inwestycyjnych



  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 211 228,00 i zamkną się kwotą
64 440 891,31 .


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 16 000 zł

W Starostwie Powiatowym ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji z tytułu pomocy finansowej przekazanych przez gminę Kikół z przeznaczeniem na zwrot wydatków w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 52 078 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej części oświatowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Nastąpiła też zmiana jednostki odpowiedzialnej za dany dochód.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek sam9rządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 80 950 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu subwencji ogólnej wynikającej z uzupełnienia dochodów powiatu.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 61 900 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 300 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zmiana polega na przesunięci kwoty między paragrafami w projekcie Rodzina w Centrum.


II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 211 228,00 i zamkną się kwotą
64 065 434,31

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na usługi.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 728 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla PZTP.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w tym rozdziale wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Powiatowego Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 29 215 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i druków komunikacyjnych, na realizację usług oraz na opłatę podatku od towarów i usług.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Komendy.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 –szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 158 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonmiczno – administarcyjnej szkół

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 330 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na przekazanie dotacji szkołom niepublicznym.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 460 zł

Zmiany w Zespole Szkół w Lipnie polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 6 060 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu artykułów żywnościowych, zużycia energii oraz szkoleń pracowników.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.



Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 009 zł

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 271 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 27 428 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup oleju opałowego. Zmniejszenia wydatków wynikają z analizy finansowej.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 3 310 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz opłaty za zużytą energię. Zmniejszenia zaś wynikają z bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wpłaty na wynagrodzenia pracowników. Zmniejszenia wydatków wynikają z analizy finansowej.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 630 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie usług.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 230 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące doskonalenia nauczycieli z przeznaczeniem dla działu 854 pn.: „Edukacyjna opieka wychowawcza”.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 323 zł

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 823,00 zł
w zakresie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Zespole Szkół w Skępem wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 500,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 844 zł

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 306 zł w zakresie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 1 340 zł dotyczące wypłaty świadczeń dla nauczycieli i Starostwa Powiatowego o kwotę 3 810 zł z uwagi na przeprowadzoną analizę wydatków w tym rozdziale.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 82 513 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zapłatę kwoty wynikające z ugody sądowej firmie MATIKO.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 61 900 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 500 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu w roku 2008 w związku z otrzymanym pismem z banku informującym o należnych odsetkach z a miesiąc grudzień 2017 r.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Domu.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 370 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków realizowanego projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 26 863 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Urzędu.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Poradni.



Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 234 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie doskonalenia nauczycieli.


Dział 855 - rodzina

Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 900 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wynagrodzenia oraz pochodne.


Dział 855 - rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 75 031

Wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie ulegają zmniejszeniu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Zwiększa się wydatki dotyczące Funduszu Pracy.

Wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne oraz na zakup materiałów i wyposażenia.



  1. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w związku z przeprowadzoną analizą wydatków na dzień 14 grudnia 2017 roku i ewentualnymi potrzebami do końca roku budżetowego.



  1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/134/2017 z dnia 10.01.2017 r., Nr XXII/143/2017 z dnia 31.01.2017 r., Nr XXIII/148 z dnia 27.02.2017 r., Nr XXIV/151 z dnia 30.03.2017 r., Nr XXVI/158 z dnia 10.04.2017 r., Nr XXVII/159 z dnia 28.04.2017 r., Nr XXVIII/162/2017 z dnia 25.05.2017 r., XXIX/167/2017 z dnia 22.06.2017 r., Nr XXX/177/2017 z dnia 7.07.2017 r., Nr XXXI/183/2017 z dnia 20.07.2017 r., Nr XXXII/185/2017 z dnia 29.08.2017 r., Nr XXXIII/191/2017 z dnia 9.10.2017 r., Nr XXXIV/200/2017 z dnia 27.11.2017 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 188/2017 z dnia 2.01.2017 r., Nr 195/2017 z dnia 17.02.2017 r., Nr 219/2017 z dnia 10.05.2017 r., Nr 234/2017 z dnia 14.06.2017 r., Nr 240/2017 z dnia 28.06.2017 r., Nr 245/2017 z dnia 7.07.2017 r., Nr 248/2017 z dnia 31.07.2017 r., Nr 264/2017 z dnia 13.09.2017 r., Nr 269/2017 z dnia 29.09.2017 r., Nr 272/2017 z dnia 24.10.2017 r., Nr 278/2017 z dnia 6.11.2017 r., Nr 280/2017 z dnia 13.11.2017 r., Nr 286/2017 z dnia 20.11.2017 r., Nr 289/2017 z dnia 5.12.2017 r., Nr 292/2017 z dnia 15.12.2017 r.




Załącznik do uchwały (128kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (24 stycznia 2018, 10:16:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 673