Uchwała nr XXXVI/215/2017Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2017w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/133/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2017–2028Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 659 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm. z 2016 r. poz. 1579)

Uchwała nr XXXVI/215/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/133/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2017–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 659 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm. z 2016 r. poz. 1579)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co postępuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2 stanowiący Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I EW związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2017–2028 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2017.

Ponadto ulega zmianie wykaz przedsięwzięć WPF z uwagi na dostosowanie nakładów realizowanego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Poprawa usług geodezyjnych” do harmonogramu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszłkowskiego.


.

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu w Lipnie
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (19 czerwca 2018, 13:25:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670