Uchwała nr 288/2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 27 listopada 2017w sprawie wyrażenia zgody na umorzenia należności pieniężnej przysługującej na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w LipnieNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1868), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, pkt.5, art. 58, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Uchwała nr 288/2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 27 listopada 2017


w sprawie wyrażenia zgody na umorzenia należności pieniężnej przysługującej na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1868), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, pkt.5, art. 58, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku


uchwala się, co następuje:

§ 1

Umarza się w całości należność pieniężną przysługującą na rzecz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Lipnie od dłużnika XXXXXXXX Sławomira w kwocie 8.412,46 zł ( słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem zł 64/100), w skład której wchodzą należność główna- 5.830,00 zł, odsetki ustawowe za opóźnienie liczone do dnia 27.11.2017r. –2.582,46 zł.

§ 2

Umorzenie należności, o której mowa w § 1 następuje w związku z tym, że postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

§ 3

1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie.

2. Uchwała stanowi podstawę do wprowadzenia stosownych zapisów w księgach rachunkowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

  1. Krzysztof Baranowski- Przewodniczący Zarządu ................................


2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego Zarządu ..............................

3. Jan Kołaczyński– Członek Zarządu ...............................

4. Karol Kwiatkowski– Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Mirosław Kwiatkowski– Członek Zarządu ...............................UZASADNIENIE


do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie umorzenia należności pieniężnej przysługującej
na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie


Należność wymieniona w § 1 niniejszej uchwały dotyczy należności z tytułu usługi gastronomicznej świadczonej w ramach działalności przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Lipnie.

Należność wymieniona w § 1 niniejszej uchwały została zasądzona przez Sąd Rejonowy w Lipnie, Wydział I Cywilny sygn. akt I Nc 317/11 dnia 06 października 2011 r. nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W dniu 12 stycznia 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji (KM 1026/12). W toku postępowania egzekucyjnego ustalono, że przeciwko dłużnikowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w 21 sprawach na łączną kwotę 377.141,59 zł. Obecnie dłużnik nie pracuje, nie pobiera żadnych świadczeń ani zasiłków, nie prowadzi innej działalności gospodarczej. Nie posiada własnego mieszkania, obecnie zamieszkuje u osoby trzeciej. Egzekucja z ruchomości wypadła bezskutecznie, samochodu brak. Ponadto dłużnik jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr XXXXXXXX i w dziale IV księgi wieczystej tej nieruchomości widnieją wpisy dotyczące hipotek kaucyjnych i przymusowych na łączną kwotę
708.945,57 zł. Ponowne skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego będzie generowało dalsze koszty, a szanse na odzyskanie należności są znikome.


W odniesieniu do wymienionych wyżej należności cywilnoprawnej zostaną zastosowane zapisy art. 56 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiące o możliwości dokonania umorzenia należności w całości w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
 1. Krzysztof Baranowski- Przewodniczący Zarządu ................................


2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego Zarządu ..............................

3. Jan Kołaczyński– Członek Zarządu ...............................

4. Karol Kwiatkowski– Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Mirosław Kwiatkowski– Członek Zarządu ...............................

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (20 września 2018, 08:56:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 540