Uchwała nr II/12/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2018w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty LipnowskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 2 z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz.1349, poz.1432.) oraz art. 9 ust. 2 oraz art. 36 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, zm. poz.1669) i § 3 pkt 1, § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936.)

Uchwała nr II/12/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 2 z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz.1349, poz.1432.) oraz art. 9 ust. 2 oraz art. 36 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, zm. poz.1669) i § 3 pkt 1, § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936.)


RADA POWIATU W LIPNIE

uchwala, co następuje:

§1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Starosty Lipnowskiego w łącznej kwocie 10.620,00 zł, na które składają się:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.800,00 zł,

  2. dodatek funkcyjny w kwocie 2.100,00 zł,

  3. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 960,00 zł,

  4. dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2.760,00 zł

§2. Wynagrodzenie określone w § 1 obowiązuje od dnia 21 listopada 2018 roku.

§3. Staroście Lipnowskiemu przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4. Traci moc Uchwała Nr XLIII/277/2018/ Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


W związku z Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie NR I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018 w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego należy ustalić wynagrodzenie nowo wybranego Starosty Lipnowskiego. Art. 12 pkt.2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, zastrzega wyłączną kompetencję do ustalania wynagrodzenia przewodniczącego zarządu dla rady powiatu. Wysokość składników wynagrodzenia jest zgodna z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.936.)

Łączna kwota ustalonego wynagrodzenia nie może przekraczać siedmiokrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw ( j.t.Dz.U. z 2018r.poz.373, ze zm. z 2018r.poz.730.)

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (7 stycznia 2019, 09:49:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 616