Uchwała nr II/14/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2018w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/234/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018 roku zmienionej Uchwałą Nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2018 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 t.j. z późn. zm.: z 2017 r. poz. 2494, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1076, poz. 1925) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 t.j. z późn. zm.: z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

Uchwała nr II/14/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/234/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018 roku zmienionej Uchwałą Nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2018 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 t.j. z późn. zm.: z 2017 r. poz. 2494, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1076, poz. 1925) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 t.j. z późn. zm.: z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Zmienia się treść załącznika do Uchwały Nr XXXIX/234/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018 roku zmienionej Uchwałą Nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2018 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie
Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się, że częściowo nie zostaną wykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania. Zaistniała potrzeba modyfikacji planu wydatkowania środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.

Zmniejszeniu ulega przydział środków na sfinansowanie zadań pn.: Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 4 305zł oraz Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o kwotę 153,84 zł. Środki te, tj. kwota 4 458,84 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadania pn. Dofinansowane zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze. Powyższe podyktowane jest zwiększonym zapotrzebowaniem osób niepełnosprawnych i ilością złożonych w tym zakresie wniosków na finansowanie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.

Sama łączna kwota stanowiąca podział środków z środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku nie ulega zmianie.

Załącznik do Uchwały Nr II/14/2018 plik do pobrania (15kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (7 stycznia 2019, 09:53:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559