Uchwała nr III/17/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2018w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym przypadającym Powiatowi Lipnowskiemu i jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do tego uprawnionych. Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 995, ze zm. z 2018 r.: poz.1000, 1349, 1432) w związku z art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1-4, art. 59a, art. 60, art. 61, art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm. z 2018 r.: poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669)

Uchwała nr III/17/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym przypadającym Powiatowi Lipnowskiemu i jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 995, ze zm. z 2018 r.: poz.1000, 1349, 1432) w związku z art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1-4, art. 59a, art. 60, art. 61, art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm. z 2018 r.: poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669)Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym przypadających Powiatowi Lipnowskiemu lub jego jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organy lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.


§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należnościach - rozumie się przez to należności pieniężne obejmujące kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego i inne koszty uboczne przysługujące Powiatowi Lipnowskiemu lub jego jednostkom podległym od dłużnika, według stanu na dzień złożenia wniosku,

2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

3) wierzycielu - rozumie się przez to Powiat Lipnowski i jego jednostki podległe,

4) udzieleniu ulgi - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Lipnowskiemu i jego jednostkom podległym,

5)jednostce podległej - rozumie się przez to jednostki określone w Statucie Powiatu Lipnowskiego, z wyłączeniem jednostek posiadających osobowość prawną,

6) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,

7) organie uprawnionym - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Lipnowskiego lub kierownika jednostki podległej,

8) przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika – rozumie się przez to sytuację społeczną lub gospodarczą dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu.


§ 3. 1. Należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym mogą być umarzane z urzędu w całości jeżeli zaistnieją przesłanki zawarte w art. 56 ust. 1 pkt. 1-5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych :

1) dłużnik - osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) dłużnik - osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi interes publiczny.


2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Wniosek dotyczący umorzenia z urzędu powinien być zgodny z ewidencją księgową jednostki, uzgodniony z Głównym Księgowym (wydziałem finansowo – księgowym) i sprawdzony pod względem formalno - prawnym przez radcę prawnego lub adwokata.§ 4. 1. Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawny mogą być umarzane, odraczane i rozkładane na raty jeżeli zaistnieją przesłanki zawarte w art.64 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych:

Należności, o których mowa w art. 60 ufp. właściwy organ może:

1) z urzędu umarzać w całości: w przypadku gdy zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1-4

2) na wniosek zobowiązanego:

a) umarzać w całości- w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym,

b) umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości lub części należności lub rozkładać na raty płatności całości lub części należności – w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego.

2. Przesłanki umorzenia należności powinny być udokumentowane przez dłużnika, a gdy umorzenie następuje z urzędu- przez organ lub osobę uprawnioną do umorzenia.§ 5. 1. Na pisemny wniosek dłużnika (art. 57 ufp):

a) należności mogą być w całości lub w części umorzone;

b) mogą zostać odroczone terminy spłaty części lub całości należności;

c) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.


2. Umorzenie należności w całości może nastąpić w przypadkach ważnego interesu dłużnika lub uzasadnionego interesu Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostki organizacyjnej.

3. Umorzenie należności w części, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika oraz gdy odroczenie lub rozłożenie na raty w przypadku gdy rokuje możliwość zapłaty przez dłużnika całej należności lub ustalonej z dłużnikiem części.§ 6. 1. Przesłanki umorzenia należności powinny być udokumentowane w szczególności:

1) aktem zgonu osoby fizycznej lub zaświadczeniem o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych, wydanym przez organ prowadzący rejestr lub pobranym samodzielnie wydrukiem komputerowym zawierającym aktualne informacje o wykreśleniu podmiotu z rejestru, zgodnie z art.4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017r. poz. 700);


2) postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego;

b) umorzeniu postępowania upadłościowego, gdy zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a;

c) zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego;


3) postanowieniem organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;


4) notatką sporządzoną przez pracownika wydziału finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie lub kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej, zaopiniowanym przez radcę prawnego lub adwokata, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesu oraz egzekucji niezbędne do dochodzenia wierzytelności Powiatu Lipnowskiego były równe lub wyższe od kwoty zobowiązania.

2. Istnienie oraz udokumentowanie przesłanek uzasadniających umorzenie należności, o których mowa w ust. 1 powinno być dokonane przez dłużnika albo przez osobę na którą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przeszedł obowiązek zapłaty należności, a gdy umorzenie należności miałoby nastąpić z urzędu przez organ lub osobę uprawnioną do podjęcia decyzji o umorzeniu należności.


§ 7.1Wniosek o udzielenie ulgi, o której mowa w niniejszej uchwale kieruje się do Zarządu Powiatu Lipnowskiego za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) podstawowe dane wnioskodawcy:

- w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania,

- w przypadku pozostałych dłużników: nazwę (firmę), REGON bądź NIP, adres siedziby

2) sprecyzowane żądania,

3) uzasadnienie żądania,

4) proponowane warunki i terminy spłaty (w przypadku ubiegania się o odroczenie terminu spłaty),

5) określenie ilości rat (w przypadku rozłożenia na raty).

6) podpis dłużnika

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zasadność udzielania wnioskowanej ulgi, w tym odpowiednio:

1) dla dłużnika będącego osobą fizyczną:

a) zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniach za okres 3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

b) zaświadczenia o pobieranych zasiłkach,

c) potwierdzenie pobierania emerytury lub renty

d) oświadczenie o stanie majątkowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały,

e) inne dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku (zaświadczenie o bezrobociu, zaświadczenie lekarskie, roczną deklarację w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT potwierdzoną przez Urząd Skarbowy, a także inne dokumenty, potwierdzające niemożność wywiązania się z zobowiązań)


2) dla dłużnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:

a) zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy potwierdzone wpływem do Urzędu Skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy o osiągniętych dochodach, oświadczenie o stanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS,

b) oświadczenie o stanie majątkowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały,


3) dla dłużnika będącego osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej – trzy ostanie sprawozdania finansowe i inne dokumenty zaświadczające o sytuacji ekonomicznej dłużnika, bilans za rok poprzedzający złożenie wniosku, rachunek zysków i strat za rok poprzedzający złożenie wniosku, bądź inne dokumenty świadczące o kondycji finansowej w okresie jednego roku poprzedzającego złożenie wniosku, oświadczenie o stanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS


4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty nie są wystarczające do udzielenia ulgi, wzywa się dłużnika do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Ponowne złożenie wniosku w oparciu o ten sam stan faktyczny i te same dokumenty skutkuje

pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.


5. Udzielenie ulgi może być uzależnione od terminowego regulowania należności bieżących.


6. Okres spłaty całości lub części należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy


7. Odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych dokonuje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia upływu płatności najstarszego zobowiązania.


8. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu terminu zapłaty określonego w decyzji Zarządu.


9. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki naliczane są w pełnej wysokości do dnia wpłaty za cały okres zaległości.
10. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.


  11. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy wyznaczyć termin zapłaty pozostałej części należności.


12. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności pieniężnych dopuszcza się możliwość rozłożenia na raty pozostałej części należności.


§ 8. Gdy dłużnik nie spłacił w ustalonym terminie którejkolwiek z rat – niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, a decyzja na podstawie której została podjęta podlega uchyleniu i nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla zobowiązanego, jak również w przypadku, gdy zostanie ustalone, że:

1) dowody, na podstawie których udzielono ulgi, okazały się fałszywe lub niepełne,

2) dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,

3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.§ 9.1. Organ na wniosek dłużnika będącego przedsiębiorcą może udzielić ulgi w spłacie należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.), które:

1) stanowią pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.),

2) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.),

3) stanowią pomoc de minimis przyznawaną przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L nr 114 z dnia 26.04.2012 r.),

4) nie stanowią pomocy publicznej.


2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 ze zm.)

3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 121 poz. 810 ze zm.)

4. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do 30 czerwca 2021r.


 § 10. 1. Do udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych uprawnieni są:

  1. Zarząd Powiatu, z tym zastrzeżeniem, że ulga polegająca na umorzeniu należności głównej przekraczającej kwotę 20 000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) powinna nastąpić po uzyskaniu opinii komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu.

2) Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, w zakresie do należności przypadającym tym jednostkom, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza kwoty 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100)

2. Do udzielania ulg w spłacie należności publicznoprawnych uprawniony jest Zarząd Powiatu, bądź Starosta w zakresie zadań zleconych przez Skarb Państwa.


§ 11. 1. Udzielenie ulg (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) należności o charakterze cywilnoprawnym następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, tj. porozumienia stron (uchwały). Uchwała stanowi podstawę dokonania odpisu należności w księgach rachunkowych.


2. Nie dochodzi się należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Lipnowskiemu i jego jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 9 pkt. 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, jeżeli szacowane koszty postępowania byłyby równe lub przekraczałyby kwotę dochodzonej należności, z zastrzeżeniem postanowień art. 59a ust. 2 w/w ustawy.

3. Udzielenie ulg z urzędu w spłacie należności cywilnoprawnych o których mowa w art. 59 ust. 1 (ważny interes dłużnika lub interes publiczny), w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 może nastąpić w drodze:

1.)Uchwały, która stanowi podstawę dokonania odpisu należności w księgach rachunkowych.

2.)Podjęcie decyzji o umorzeniu należności w formie uchwały musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże istnienie przynajmniej jednej z w/w przesłanek umorzenia


§ 12. Udzielenie ulg do należności o charakterze publicznoprawnym następuje w drodze decyzji, która stanowi podstawę dokonania odpisu należności w księgach rachunkowych prowadzonych dla danego dłużnika.


§ 13. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w Lipnie zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności Powiatu Lipnowskiego i jej jednostek podległych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za dany rok budżetowy.


§ 14. Do wniosków nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy Uchwały nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Lipnowskiemu i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia ulg.


§ 15. Traci moc Uchwała nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Lipnowskiemu i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia ulg.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Załącznik plik do pobrania (5496kB) plik

Protokół Głosowania Plik do pobrania (186kB) pdfmetryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (7 stycznia 2019, 10:12:40)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (5 lutego 2019, 09:56:29)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 673