Uchwała nr III/20/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2018w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), oraz art. 89 ust. 1, pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Uchwała nr III/20/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), oraz art. 89 ust. 1, pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 72 163 673,79 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 70 151 948,79 zł,

2) majątkowe w wysokości 2 011 725,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 72 042 367,93 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 65 575 166,43 zł,

2) majątkowe w wysokości 6 467 201,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019,

zgodnie z Za­łącznikiem nr 8

§ 3

Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 121 305,86 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat

kredytów oraz planowany wykup papierów wartościowych.§ 4

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 510 431,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 631 736,96 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów – w kwocie 2 510 431,10 zł,

§ 6

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6a i 6b

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 73 000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetowe;

2) celowe w wysokości – 138 290,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego,

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody

3 907 000,00 zł, koszty – 3 907 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11

§ 11

Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami, wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł;

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Przewodniczący Rady Powiatu....................................Załącznik do Uchwały Nr III/20/2018 plik do pobrania (455kB) plik

Protokół Głosowania Plik do pobrania (184kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (9 stycznia 2019, 08:57:56)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (5 lutego 2019, 10:07:49)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 652