Uchwała nr II/13/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995,1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)

Uchwała nr II/13/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995,1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 74 096 614,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 67 451 270,40 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 645 343,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 761 051,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 67 318 709,44 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 442 341,56 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 7 dotyczący planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr II/13/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu zadań remontowych

  4. planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 36 171,00 i zamkną się kwotą
74 096 614,00 .


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 26 021,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanego Projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 040,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej części oświatowej.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 800,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe zgodnie z decyzją w związku z zawartym porozumieniem z województwem Kujawsko-Pomorskim.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 310,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na podstawie sprawdzania pn. „Dobry Start” w okresie 01.07.2018 do 30.11.2018 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.


  1. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 36 171,00 i zamkną się kwotą
78 761 051,00

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 571,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń dla pracowników.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 440,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od nich.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 336 247,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i realizacje usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanego projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” w związku z ich zakwalifikowaniem w rozdziale 75095 – pozostała działalność oraz wydatki dotyczące wykonywanych prac remontowych.


Rozdział 71015– nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń, wykonywanych prac remontowych oraz usług i opłat.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 394,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z zabezpieczeniem środków finansowych na zapłatę należnego podatku VAT oraz zakupu druków i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń.


Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 59 700,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z działalnością promocyjną powiatu, m.in. na opracowanie monografii powiatu.


Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 241 115,91

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące świadczonych usług oraz wydatki na przekazanie dotacji w związku z zawartą umową na realizację projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są z uwagi na dostosowanie wielkości środków finansowych w poszczególnych paragrafach na realizacje zadań komendy.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 800,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń dla pracowników.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 775,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń administracji i obsługi za miesiąc grudzień oraz za wypracowane nadgodziny nauczycieli w związku z nową organizacją szkoły, jak również wydatki dotyczące prowizji bankowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłaty z tytułu Funduszu Pracy oraz za udział w szkoleniach.


Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 775,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz za wypracowane nadgodziny nauczycieli w związku z nową organizacją szkoły. Zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie pochodnych od wynagrodzeń.


Rozdział 80115technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 28 298,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 18 012,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów, zakup oleju opałowego i licencji programu oraz opłaty za zużytą energie elektryczną. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, usługi remontowe oraz badania okresowe pracowników.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 10 286,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, zakup oleju opałowego oraz przekazane należnych środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z końcowym przeliczeniem zatrudnienia w jednostce. Zmniejszeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń, opłaty za zużytą energię, usługi telekomunikacyjne.


Rozdział 80116szkoły policealne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 65,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu na wypłatę wynagrodzeń.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 197,09

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 5 897,09 zł dotyczące wypłaty wynagrodzeń oraz przekazane należnych środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z końcowym przeliczeniem zatrudnienia w jednostce.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy.


Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 897,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmniejszeniu w zakresie przekazania należnych środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z końcowym przeliczeniem zatrudnienia w jednostce.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące kosztów podróży służbowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz prac remontowych.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 963,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmniejszeniu o kwotę 993,00 zł w zakresie przekazania należnych środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z końcowym przeliczeniem zatrudnienia w jednostce oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 30,00 zł w zakresie wynagrodzeń, świadczeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji Nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 857,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 462,00 zł w zakresie przekazania należnych środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z końcowym przeliczeniem zatrudnienia w jednostce oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu o kwotę 395,00 zł dotyczące wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 766,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zmniejszeniu o kwotę 800,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie należnych środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z końcowym przeliczeniem zatrudnienia w jednostce. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie świadczeń zdrowotnych.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 6 566,00 zł w zakresie przekazania należnych środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z końcowym przeliczeniem.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 796,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na opłaty telekomunikacyjne. Zmianie ulegają również wydatki w zakresie finansowania wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń wynikających z umów – zlecenia oraz finasowania zespołów orzekania, wydatki na zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty z tytułu zużytej energii i opłat prowizji bankowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń.


Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 378,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizacje projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw” celem prawidłowego zaklasyfikowania ponoszonych wydatków.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 400,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 2 000,00 zł na wypłatę stypendium dla uczniów, w tym 1 200,00 zł wynika z zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmianom, zmniejsza się o kwotę 1 200,00 zł wypłacane stypendium dla uczniów ze środków własnych powiatu, zaś zwiększa się o tę samą kwotę, czyli o 1 200,00 zł wielkość wypłacaną ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 2 400,00 zł na wypłatę stypendiom dla uczniów tej szkoły w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko - Pomorskim.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 310,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadania pn. „Dobry Start” z zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Zmniejszeniu ulegają w wydatki dotyczące świadczeń pieczy zastępczej.


Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 348,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 6 652,00 zł dotyczące przekazywania dotacji innym samorządom za dzieci przebywające na terenach innych samorządów.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zmniejszeniu o kwotę 27 000,00 zł w zakresie wynagrodzeń, a zwiększa się wydatki na wynagrodzeń bezosobowych i zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 44 000,00 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zmniejszeniu o kwotę 26 000,00 zł w zakresie przekazywania dotacji innym samorządom za dzieci przebywające na terenach innych samorządów.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zmniejszeniu o kwotę 18 000,00 zł w zakresie wypłacanych świadczeń w pieczy zastępczej oraz zakup materiałów.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej zwiększeniu ulegają wydatki na zakup żywności i leków dla mieszkańców placówki. Zmniejszeniu ulegają wydatki na świadczenia społeczne i opłaty za zużytą energię


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące przekazywania dotacji na działalność kulturalną.III.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Szkole Muzycznej I Stopnia, Zespole Szkół w Skępem.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/220/2018 z dnia 12.01.2018 r., Nr XXXVIII/226/2018 z dnia 07.02.2018 r., Nr XXXIX/232/2018 z dnia 15.03.2018 r., Nr XL/239/2018 z dnia 11.04.2018 r., XLI/247/2018 z dnia 23.05.2018 r., XLII/257/2018 z dnia 15.06.2018 r , Nr XLIII/275/2018 z dnia 5.07.2018 r., Nr XLIV/280/2018 z dnia 07.09.2018 r., Nr XLV/286/2018 z dnia 15.10.2018 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 314/2018 z dnia 28.02.2018 r., Nr 331/2018 z dnia 29.03.2018 r., Nr 344/2018 z dnia 16.05.2018 r., Nr 358/2018 z dnia 7.06.2018 r., Nr 362/2018 z dnia 27.06.2018 r., Nr 369/2018 z dnia 18.07.2018 r., Nr 375/2018 z dnia 01.08.2018 r., Nr 376/2018 z dnia 14.08.2018 r., Nr 385/2018 z dnia 30.08.2018r., Nr 397/2018 z dnia 25.09.2018r.,Nr 402/2018 z dnia 10.10.2018 r., Nr 405/2018 z dnia 26.10.2018r.,


Załącznik do Uchwały Nr II/13/2018 plik do pobrania (139kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (9 stycznia 2019, 09:02:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 617