Uchwała nr III/15/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995,1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)

Uchwała nr III/15/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995,1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 74 227 244,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 67 581 900,40 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 645 343,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 791 681,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 67 458 825,44 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 432 855,56 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8.Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu zadań remontowych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 130 630,00 i zamkną się kwotą
74 227 244,00 .


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych, które nie były planowane dotychczas w budżecie powiatu. Zmniejszeniu ulegają dochody dotyczące usług.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 130 630,00 zł

Zwiększeniu ulegają wielkości subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.


  1. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 130 630,00 i zamkną się kwotą
78 755 701,00

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 948,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 862,78

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z zabezpieczeniem środków finansowych na spłatę rat leasingowych za zakupione autobusy.


Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 26 764,78

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z zabezpieczeniem środków finansowych należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian zmniejszający budżet dokonano na podstawie analizy wydatków na dzień 27 grudnia 2018 r.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 069,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, Fundusz Pracy oraz wydatki dotyczące należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wyniku przeprowadzonej korekty zatrudnienia.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 038,00 zł

Zmian dokonano na podstawie analizy wydatków na dzień 27 grudnia 2018 r.


Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w planie finansowym jednostki są spowodowane dostosowaniem wydatków do występujących potrzeb.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 361,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wyniku przeprowadzonej korekty zatrudnienia. Pozostałe zmiany wynikają
z analizy wydatków na koniec roku 2018.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 189,00 zł

Zmian dokonano na podstawie analizy wydatków na dzień 27 grudnia 2018 r.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 710,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na zakupu druków i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wielkość należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe zmiany wynikają z analizy wydatków na koniec roku 2018.


Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację usług.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są z uwagi na dostosowanie wielkości środków finansowych w poszczególnych paragrafach na realizacje zadań komendy.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 916,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od nich.


Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług pozostałych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na szkolenia pracowników.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 994,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące spłaty odsetek od występującego długu powiatu.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 306,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od nich.


Rozdział 80115technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 109 489,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 13 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłaty za zużytą energię oraz na zakup materiałów.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 860,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące Funduszu Pracy.

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od nich w poszczególnych jednostkach;

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie - o kwotę 35 556,00 zł;

- Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą – kwotę 25 349,00 zł;

- Zespół Szkół w Skępem – o kwotę 39 444,00 zł.


Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 364,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od nich w Zespole Szkół w Skępem.


Rozdział 80117branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 893.00 zł

Ulegają zwiększeniu na wypłatę wynagrodzeń i pochodne.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 98 524,00

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od nich w poszczególnych jednostkach;

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie - o kwotę 3 451,00 zł;

- Zespół Szkół w Lipnie – kwotę 80 622,00 zł;

- Zespół Szkół w Skępem – o kwotę 14 451,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, opłaty
z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych.


Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 565,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od nich oraz zakup oleju opałowego w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Zmniejszeniu ulegają wydatki
w zakresie opłat za zużytą energię.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 26 208,00 zł

Zmian dokonano na podstawie analizy wydatków na dzień 27 grudnia 2018 r.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 016,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od nich w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.


Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 981,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od nich, z tytułu usług i opłat, usług zdrowotnych oraz pozostałych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zużytej energii oraz zakupu środków dydaktycznych.


Rozdział 80151 – klasyfikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 667,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od nich.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji Nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 22 124,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych. Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów oraz podróże służbowe krajowe.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 864,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w zakresie należnych środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z końcowym przeliczeniem zatrudnienia w jednostce. Zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.


Dział 852 – pomoc społeczne

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym jednostki są spowodowane dostosowaniem wydatków do występujących potrzeb.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 102

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich.


Dział 853 – pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 14 684

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od nich.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 48 617

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od nich.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjlaistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym jednostki są spowodowane dostosowaniem wydatków do występujących potrzeb.


Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 200,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zwiększeniu na wypłatę stypendiów dla uczniów tej szkoły.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 23 690,00 zł

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zmniejszeniu w zakresie wypłacanych świadczeń oraz zakupu wyposażenia.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 103 181,00 zł

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zmniejszeniu w zakresie wypłacanych świadczeń oraz zakupu wyposażenia. Wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” ulegają zmniejszeniu na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki
w Starostwie Powiatowych ulegają zmniejszeniu na wynagrodzenia i pochodne.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 514,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę faktury za wymianę okien w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, w który to ma siedzibę Powiatowa Orkiestra. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.III.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Domu Pomocy Społecznej oraz
w Starostwie Powiatowym.


IV.ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym.


V.ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w PZTP wynikają z konieczności dostosowania budżetu do potrzeb wynikających
z zakupu paliwa do autobusów.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/220/2018 z dnia 12.01.2018 r., Nr XXXVIII/226/2018 z dnia 07.02.2018 r., Nr XXXIX/232/2018 z dnia 15.03.2018 r., Nr XL/239/2018 z dnia 11.04.2018 r., XLI/247/2018 z dnia 23.05.2018 r., XLII/257/2018 z dnia 15.06.2018 r , Nr XLIII/275/2018 z dnia 5.07.2018 r., Nr XLIV/280/2018 z dnia 07.09.2018 r., Nr XLV/286/2018 z dnia 15.10.2018 r., Nr XLVI/290/2018 z dnia 5.11.2018 r.., Nr II/13/2018 z dnia 6.12.2018 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 314/2018 z dnia 28.02.2018 r., Nr 331/2018 z dnia 29.03.2018 r., Nr 344/2018 z dnia 16.05.2018 r., Nr 358/2018 z dnia 7.06.2018 r., Nr 362/2018 z dnia 27.06.2018 r., Nr 369/2018 z dnia 18.07.2018 r., Nr 375/2018 z dnia 01.08.2018 r., Nr 376/2018 z dnia 14.08.2018 r., Nr 385/2018 z dnia 30.08.2018r., Nr 397/2018 z dnia 25.09.2018r.,Nr 402/2018 z dnia 10.10.2018 r., Nr 405/2018 z dnia 26.10.2018r., Nr 409/2018 z dnia 13.11.2018, Nr 411/2018 z dnia 15.11.2018 r., Nr 414/2018 z dnia 21.11.2018 r., Nr 4/2018 z dnia 28.11.2018 r., Nr 6/2018 z dnia 19.12.2018 r.


Załącznik do Uchwały Nr III/15/2018 plik do pobrania (135kB) plik

Protokół Głosowania Plik do pobrania (185kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (9 stycznia 2019, 09:06:24)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (5 lutego 2019, 10:17:08)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 578