Uchwała nr III/16/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2018w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018–2028Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)

Uchwała nr III/16/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2 stanowiący Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I EW związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018–2028 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2018.

Ponadto ulega zmianie wykaz przedsięwzięć WPF z uwagi na dostosowanie nakładów realizowanych przedsięwzięć planowanych do realizacji na przestrzeni lat 2018 – 2028.Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr III/16/2018 plik do pobrania (202kB) plik

Protokół Głosowania Plik do pobrania (185kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (9 stycznia 2019, 09:42:27)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (5 lutego 2019, 10:19:33)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 653