Uchwała nr IX/76/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 22 sierpnia 2019w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019–2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

Uchwała nr IX/76/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 22 sierpnia 2019


w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)


Rada Powiatu w Lipnie uchwala co następuje:§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2 stanowiący Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E


W związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji czy też pism jednostek organizacyjnych ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019–2029 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2019. Ze względu na zmieniające się wielkości po przetargowe planowanych do realizacji inwestycji ulega zmianie załącznik Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.Załącznik do uchwały IX/76/2019 Rady Powiatu w Lipnie (205kB) plik

Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu w Lipnie
Opublikował: Dariusz Baranowski (3 września 2019, 08:27:32)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (23 października 2019, 12:46:19)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 146