Uchwała nr IX/75/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 22 sierpnia 2019w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 869)

Uchwała nr IX/75/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 22 sierpnia 2019


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 869)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 921 155,30 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 70 097 383,22 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 823 772,08 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  73 799 849,44 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 65 704 586,86 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 8 095 262,58 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 5 dotyczący planu dotacji udzielanych przez Powiat Lipnowski zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1 Zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2019 z dnia 27.02.2019 r., Nr V/36/2019 z dnia 27.03.2019 r., Nr VI/44/2019 z dnia 9.05.2019 r., Nr VII/55/2019 z dnia 12.06.2019 r., Nr VIII/63/2019 z dnia 4.07.2019 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r., Nr 20/2019 z dnia 1.02.2019 r., Nr 22/2019 z dnia 1.03.2019 r., Nr 30/2019 z dnia 18.03.2019 r ., Nr 45/2019 z dnia 16.04.2019 r., Nr 47/2019 z dnia 25.04.2019 r., Nr 71/2019 z dnia 24.06.2019 r., Nr 77/2019 z dnia 10.07.2019 r., Nr 79/2019 z dnia 18.07.2019 r., Nr 82/2019 z dnia 31.08.2019 r., Nr 87/2019 z dnia 13.08.2019 r.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr VIII/75/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dotacji udzielanych przez powiat

  4. planu zadań remontowych

  5. planu zadań inwestycyjnych

  6. planu finansowego zakładu budżetowego

  7. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 96,00 i zamkną się kwotą 73 921 155,30 .

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 750administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Urealnienia planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do otrzymanych.


Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 96,00 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku z niewykorzystanie dotacji w zakresie kwalifikcji wojskowej.


Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł

Urealnienia planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do otrzymanych jak również nieplanowanych dotychczas w budżecie.


Rozdział 75095 –pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Tworzy się paragraf wpływy z różnych dochodów.


Dział 756dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Urealnienia planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do otrzymanych.  1. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 96,00 i zamkną się kwotą
73 799 849,44

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 400 000,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na zwiększenie wielkości udzielanych dotacji dla zakładu budżetowego celem prawidłowego funkcjonowania zakładu oraz dotacji przeznaczonej na zwiększenie taboru środków transportowych.


Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000,00 zł

Urealnienie wydatków na konieczności zabezpieczenia wydatków na przekazanie dotacji na zadania dotyczące kultury fizycznej.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 14 000,00 zł

Urealnienie wydatków na płace wynika z konieczności dostosowania wielkości środków finansowych do już zrealizowanych i planowanych do realizacji w kolejnych miesiącach roku budżetowego.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 300,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia.


Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Urealnienie wydatków na płace wynika z konieczności dostosowania wielkości należnych wynagrodzeń. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do występujących potrzeb.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 200,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia.


Rozdział 75019– rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 147 999,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wypłaty nagród jubileuszowych nie planowanych w budżecie, odpraw emerytalnych, zwiększonego dodatku stażowego, wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zobowiązań wynikających z zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia wydatków bieżących do występujących potrzeb celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.


Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 95,00 zł

Urealnienie wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku z niewykorzystaniem dotacji na wskazany cel. Zmniejszeniu ulegają wydatki finansowane z dotacji celowej, zwiększeniu o 1 zł ulegają wydatki w związku z prawidłową realizacją planu finansowego.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 000,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 38 554,00 zł

Urealnienie wydatków na płace i pochodne wynika z konieczności dostosowania wielkości środków finansowych w nowo powstałej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 500,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zmniejszeniu o kwotę 8 500,00 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych i składek na Fundusz Pracy.

Zmiany w planie finansów Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 200,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zwiększeniu o kwotę 1 200,00 zł w zakresie pochodnych od wynagrodzeń.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 277 815,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulega zwiększeniu w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków, które nie zostały wydatkowane w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zmniejszeniu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.


Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 277 815,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulega zmniejszeniu z zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków, które nie zostały wydatkowane do chwili zakończenia działalności szkoły zawodowej w tej jednostce.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 38 554,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie ulega zwiększeniu w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ze względu na nowo powstałą szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 300,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zwiększeniu w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 650 000,00 zł

Plan finansowy Starostwa Powiatowego ulega zwiększeniu w zakresie wynagrodzeń celem zabezpieczenia środków finansowych na występujące braki w jednostkach oświatowych. Pozostałe zmiany dotyczącą realizowanego projektu przez Starostwo Powiatowe.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 200 000,00 zł

Plan finansowy Starostwa Powiatowego ulega zmniejszeniu w zakresie planowanego zwiększenia udziałów w Spółce Szpital w Lipnie z uwagi na przewidywane mniejsze potrzeby spółki w roku bieżącym.


Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000,00 zł

Plan finansowy Starostwa Powiatowego ulega zmniejszeniu w zakresie odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Urealnienie wydatków wynika z konieczności dostosowania planu wydatków realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Urealnienie planu finansowego wynika z konieczności wprowadzenia do planu nowej klasyfikacji budżetowej w zakresie kosztów postepowania sądowego.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług.


Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Plan finansowy Starostwa Powiatowego ulega zwiększeniu z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych w zakresie przekazywanych dotacji dla Stowarzyszeń.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


Załącznik do uchwały IX/75/2019 Rady Powiatu w Lipnie (93kB) excel

Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdf


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (3 września 2019, 08:33:35)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (23 października 2019, 12:47:26)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 174