Uchwała nr 96/2019Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 28 sierpnia 2019w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Uchwała nr 96/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 sierpnia 2019


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1


W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 921 155,30 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 70 097 383,22 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 823 772,08 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  73 799 849,44  zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 65 704 586,86 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 8 095 262,58 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów z zakresu administracji rządowej
i 6b dotyczący planu wydatków z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1 Zmiany budżetu na 2018 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2019 z dnia 27.02.2019 r., Nr V/36/2019 z dnia 27.03.2019 r., Nr VI/44/ 2019 z dnia, Nr VII/55/2019 z dnia 12.06.2019 r., Nr VIII/63/2019 z dnia 4.07.2019 r., Nr IX/75/2019 z dnia 22.08.2019 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r., Nr 20/2019 z dnia 1.02.2019 r., Nr 22/2019 z dnia 01.03.2019 r., Nr 30/2019 z dnia 18.03.2019 r., Nr 45/2019 z dnia 16.04.2019 r., Nr 71/2019 z dnia 24.06.2019 r., Nr 77/2019 z dnia 10.07.2019 r., Nr 79/2019 z dnia 18.07.2019 r., Nr 82/2019 z dnia 31.07.2019 r., Nr 87/2019 z dnia 13.08.2019 r.


U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 96/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej


  1. DOCHODY


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 42 420,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia
23 sierpnia 2019 roku.


Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 42 420,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku.


  1. WYDATKI


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 42 420,00 zł

Zwiększenie wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia
23 sierpnia 2019 roku dotyczącej realizacji wypłat dodatku wychowawczego „500+” dla POW oraz obsługi na zadania zlecone.


Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 42 420,00 zł

Zmniejszenie wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia
23 sierpnia 2019 roku.


  1. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 92,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (5 września 2019, 13:13:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396