Uchwała nr XII/103/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 20 listopada 2019w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.: poz. 924, poz. 1696) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm. poz. 1815)

Uchwała nr XII/103/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.: poz. 924, poz. 1696) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm. poz. 1815)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. W Uchwale Nr V/38/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
w 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Dokonuje się podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku w wysokości 1 062 656,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały”.

2. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pismem z dnia 18.10.2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał informację o wysokości środków PFRON przypadających w Powiecie Lipnowskim w 2019 roku uwzględniając wzrost środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej oraz dodatkowe środki na realizację pozostałych zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 t.j. z późn. zm.).

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się również, że zostaną niewykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania.

W/w środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków.

Załącznik do Uchwały Nr XII/103/2019 plik do pobrania (72kB) pdf

Protokół głosowania plik do pobrania (185kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (28 listopada 2019, 13:13:00)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (3 grudnia 2019, 13:16:58)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 730