Uchwała nr XII/104/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 20 listopada 2019w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm. poz. 1815/, art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1926, Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 317, 957, 1629, 2244, 2322, Dz. U. z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 1123, 1466, 1501/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym /M.P. z 2019, poz. 735/

Uchwała nr XII/104/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm. poz. 1815/, art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1926, Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 317, 957, 1629, 2244, 2322, Dz. U. z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 1123, 1466, 1501/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym /M.P. z 2019, poz. 735/


uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat:

  1. za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Lipnowskiego


Rodzaj pojazdu

opłata z zł.

rower lub motorower

104.55

Motocykl

209.10

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

430.50

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

590.40

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

811.80

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1205.40

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1500.60


  1. za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym za każdą dobę przechowywania 

Rodzaj pojazdu

opłata z zł.

rower lub motorower

15

Motocykl

20

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

35

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

45

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

60

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

120

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

170


§ 2. Ustala się wysokość kosztów:


  1. powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu


Rodzaj pojazdu

opłata z zł.

rower lub motorower

70

Motocykl

90

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

200

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

280

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

280

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

400

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

400§3. Traci moc Uchwała Nr XLV/289/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§4. Uchwała wchodzi w życie od 01.01.2020 r.

§5.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.UZASADNIENIE


Przepis art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm./ nakłada na Radę Powiatu obowiązek określenia corocznie w drodze uchwały wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z tym przepisem. Wysokość opłat ustala się biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu.

Przyjęte w Uchwale stawki na 2020 r. ustalone są z uwzględnieniem ustawowej dyrektywy określonej w art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Stawki opłat za usuniecie pojazdów z drogi oraz koszty odstąpienia od usunięcia pojazdów odpowiadają stawkom wynikającym z obowiązującej Umowy z 14.02.2018 r. zawartej przez Powiat Lipnowski, w trybie zapytania ofertowego, z podmiotem zewnętrznym. Pojazdy odholowane z drogi są przechowywane na parkingu własnym Powiatu Lipnowskiego. Stawki opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi ustalone są na poziomie niższym od stawek dobowych za przechowywanie pojazdów stosowanych w 2019 r. w prowadzonych na terenie Powiatu parkingach komercyjnych.

Zgodnie z art. 130a ust. 6c Minister Finansów na każdy rok kalendarzowy ogłasza w „Monitorze Polskim” maksymalne stawki opłat. Na rok 2020 maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. /M.P. 2019, poz. 735/. Stawki przyjęte w Uchwale nie przekraczają poziomu maksymalnego wynikającego z Obwieszczenia i są od tych stawek niższe.

Zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy Prawo o ruchu drogowym usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi stanowią zadanie własne Powiatu. W 2019 odholowanych na parking zostało łącznie 18 pojazdów z czego 14 zostało odebranych przez właścicieli po uiszczeniu przez nich opłat za odholowanie i przechowanie. Za odholowanie i przechowanie pozostałych 4 pojazdów powstała niezapłacona przez ich właścicieli należność w łącznej kwocie 20.427zł. Należy mieć na względzie także to, że prawdopodobieństwo wyegzekwowania należności niezapłaconych, po orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu, jest w praktyce znikome, co również musi rzutować na koszty realizacji zadania i wysokość ustalanych opłat. Realizowane zadanie realnie generowało w latach poprzednich koszty wyższe niż przychody realnie osiągnięte z uzyskiwanych opłat.

Protokół głosowania plik do pobrania (184kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (28 listopada 2019, 13:16:59)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (3 grudnia 2019, 13:15:34)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 803