Uchwała nr XII/105/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 20 listopada 2019w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania tych obiektówNa podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511, ze zm. poz.1815) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm. poz.2435, Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1696)

Uchwała nr XII/105/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania tych obiektów

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511, ze zm. poz.1815) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm. poz.2435, Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1696)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r., zmienionej Uchwałami Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/198/2017 z dnia 9 października 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/209/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., Uchwałą Nr IV/22/2019 z dnia 27 lutego 2019r. i Uchwałą Nr VII/60/2019 z dnia 12 czerwca 2019r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania tych obiektów otrzymuje brzmienie określone załączniku do niniejszej Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie


Zgodnie z zapisem art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Przepis art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza kompetencję dla rady powiatu do określenia w uchwale przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Lipnowski , udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także zasad i warunków korzystania tych obiektów.

Zmiana Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania tych obiektów dotyczy załącznika zawierającego wykaz przystanków i spowodowana jest koniecznością ustanowienia nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2742C Józefkowo- Skępe.

Załącznik do Uchwały Nr XII/105/2019 plik do pobrania (297kB) pdf

Protokół głosowania plik do pobrania (187kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (28 listopada 2019, 13:19:16)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (3 grudnia 2019, 13:14:45)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 734