Uchwała nr XIII/112/2019 RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2019w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet radnych Rady Powiatu w LipnieNa podstawie art. 21 ust. 4, 4a i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm. poz. 1815)

Uchwała nr XIII/112/2019
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet radnych Rady Powiatu w Lipnie

Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm. poz. 1815)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wysokość diety radnego, z zastrzeżeniem § 2, ustala się wskaźnikiem procentowym liczonym od minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na dany rok w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, zm. z 2019 r. poz. 1564)

1. dla Przewodniczącego Rady Powiatu- 87,70% minimalnego wynagrodzenia;

2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu- 69 % minimalnego wynagrodzenia;

3. dla radnych nieetatowych członków Zarządu Powiatu- 79 % minimalnego wynagrodzenia;

4. dla Przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu- 65% minimalnego wynagrodzenia;

5. dla radnych niepełniących funkcji wymienionych w punktach od 1 do 4 - 47% minimalnego wynagrodzenia;

§ 2. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 85% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2288).

§ 3. Dieta przysługuje radnemu tylko z jednego tytułu określonego w § 1 Uchwały.

§ 4. Dieta nie przysługuje Staroście i Wicestaroście jako członkom Zarządu Powiatu pełniącym te funkcje odpłatnie.

§ 5. Radni otrzymują dietę miesięczną, płatną za każdy miesiąc z dołu w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje dieta.

§ 6. 1. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji potrąca się 25% ustalonej diety.

2. O uznaniu nieobecności za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną, po złożeniu wyjaśnienia przez radnego, decyduje odpowiednio Przewodniczący Rady Powiatu lub Przewodniczący właściwej komisji.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet radnych Rady Powiatu w Lipnie.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.


uzasadnienie

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, radnym przysługują diety ustalone na zasadach określonych przez radę powiatu. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, wydanym na podstawie art. 21 ust. 5a ustawy o samorządzie powiatowym, wysokość diety przysługującej radnemu nie może, przez wzgląd na liczbę mieszkańców w powiecie lipnowskim, przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 85% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2288).

Uchwała normuje zasady i wysokość diet, różnicując je w zależności od pełnionej  funkcji
w radzie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Protokół głosowania plik do pobrania (183kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (2 stycznia 2020, 09:58:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 669