Strona główna  >  Uchwały  >  RADY POWIATU W LIPNIE  >  2020
Uchwały z roku 2020 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2019 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2018 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2017 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2016 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2015 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2014 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2013 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2012 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2011 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2010 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2009 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2008 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2007 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2006 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2005 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2004 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2003 RADY POWIATU W LIPNIE

Uchwała nr XIV/119/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 5 marca 2020


w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipnowskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 12 pkt. 7 i 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511; ze zm. poz. 1571, poz. 1815.) oraz art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 317 i poz. 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, poz. 730, poz. 1495, poz. 1716 i poz. 1815, 1495) w związku z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Lipnie, na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną tych dróg dotyczące :

1) prowadzenia robót w pasie drogowym drogi, której zarządcą jest Zarząd Powiatu w Lipnie, zwanym dalej ,, pasem drogowym ”,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanymi dalej ,, urządzeniami ”,

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego w celach innych niż wymienione w pkt. 1 - 3.

§ 2. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 1, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

1) jezdni do 50% szerokości w wysokości - 9,00 zł,

2) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości w wysokości - 10,00 zł,

3) elementów pasa drogowego znajdujących się poza jezdnią w wysokości - 5,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego , o którym mowa w  § 1 pkt. 2, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2

ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia :

1) w jezdni w wysokości - 200,00 zł,

2) w elementach pasa drogowego znajdujących się poza jezdnią w wysokości - 160,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynieryjnym w wysokości - 200,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których mowa w  § 1 pkt. 3, z zastrzeżeniem § 6 ust.1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, bez względu na zajętą część pasa drogowego w wysokości - 2,50 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni :

1) w obszarze zabudowanym w wysokości - 3,00 zł.

§ 5. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w  § 1 pkt. 4, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia , bez względu na zajętą część pasa drogowego :

1) pod stoiska handlowe w wysokości - 5,00 zł,

2) pod stoiska postojowe ,, koperty” w wysokości - 0,30 zł,

3) inne w wysokości - 10,00 zł.

§ 6. 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, stawkę opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 1, 3,4 i 5, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego w wysokości - 0,20 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w  §1 pkt. 2, ustala się następujące stawki opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, bez względu na zajętą część pasa drogowego w wysokości - 20,00 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 8. Traci moc uchwala Nr XV/101/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie : ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

§ 9. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


uzasadnienie

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 317 i poz. 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, poz. 730, poz. 1716 i poz. 1815.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg , których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego związane jest z prowadzeniem robót przez inwestorów nie będących zarządcą drogi, a także umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń lub obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipnowskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, różnicując stawki opłat w zależności od wielkości zajętej powierzchni, rodzaju elementu, procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni, rodzaju zajęcia pasa drogowego oraz rodzaju urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym, ma na celu zmobilizowanie różnego rodzaju inwestorów, nie będących zarządem drogi, do wykonania koniecznych prac możliwie szybko, z jak najmniejszą uciążliwością dla korzystających z dróg.

Dotychczas obowiązująca Uchwała Nr XV/101/2004 Rady Powiatu w Lipnie pozostaje w niezmienionej postaci od 2004 roku. Zmiany uwarunkowań gospodarczych, finansowych, administracyjnych, a także prawnych wywołały konieczność jej dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów i panujących realiów. Dlatego niezbędne jest dokonanie aktualizacji stawek opłat związanych z zajęciem pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Stawki opłat mieszczą się w granicach ustalonych w art. 40 ust. 8 i 9 w/w Ustawy o drogach publicznych.

W tym stanie rzeczy podjęcie Uchwały jest celowe i uzasadnione.

Protokół głosowania plik do pobrania (184kB) pdf

Opublikował: Marta Piątkiewicz (23 marca 2020, 10:21:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij