Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu w Lipnie  >  2019
Uchwały z roku 2020 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu w Lipnie

Uchwała nr 137/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 9 grudnia 2019


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 74 125 849,57 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 71 766 681,50 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 359 168,07 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  74 004 543,71 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 67 865 783,14 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 6 138 760,57 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów z zakresu administracji rządowej
i 6b dotyczący planu wydatków z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.1 Zmiany budżetu powiatu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2019 z dnia 27.02.2019 r., Nr V/36/2019 z dnia 27.03.2019 r., Nr VI/44/ 2019 z dnia, Nr VII/55/2019 z dnia 12.06.2019 r., Nr VIII/63/2019 z dnia 4.07.2019 r., Nr IX/75/2019 z dnia 22.08.2019 r., Nr X/77/2019 z dnia 26.08.2019 r. Nr XI/84/2019 z dnia 10.10.2019 r., Nr XII/89/2019 z dnia 20.11.2019 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r., Nr 20/2019 z dnia 1.02.2019 r., Nr 22/2019 z dnia 01.03.2019 r., Nr 30/2019 z dnia 18.03.2019 r., Nr 45/2019 z dnia 16.04.2019 r., Nr 71/2019 z dnia 24.06.2019 r., Nr 77/2019 z dnia 10.07.2019 r., Nr 79/2019 z dnia 18.07.2019 r., Nr 82/2019 z dnia 31.07.2019 r., Nr 87/2019 z dnia 13.08.2019 r., Nr 96/2019 z dnia 28.08.2019 r., Nr 100/2019 z dnia 12.09.2019 r., Nr 111/2019 z dnia 18.09.2019 r., Nr 116/2019 z dnia 02.10.2019 r., Nr 119/2019 z dnia 28.10.2019 r., Nr 125/2019 z dnia 7.11.2019 r., Nr 10/2019 z dnia 14.11.2019 r., Nr 132/2019 z dnia 28.11.2019 r.

U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 137/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

  4. plan wydatków na zadania remontowe


DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 356 305,00 i zamkną się kwotą
74 125 849,57.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 349 023,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 282,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019 roku.WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 356 305,00 i zamkną się kwotą
74 004 543,71 .

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zmniejszając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakupy materiałów, a zwiększają środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym niezbędne środki w zakresie zakupu niezbędnych materiałów, głównie druków komunikacyjnych.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 349 023,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym niezbędne środki w zakresie opłat za zużytą energię.

Zwiększeniu ulegają wydatki z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 974,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem zmniejsza się o kwotę 287,00 zł po stronie wydatków w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym niezbędne środki w zakresie opłat za zużytą energię oraz zakupu niezbędnych materiałów na potrzeby szkoły.

Plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększa się o kwotę 2 261,00 zł po stronie wydatków w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym niezbędne środki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 652,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym niezbędne środki w zakresie zakupu materiałów i usług pozostałych zwiększając o kwotę 2 652,00 zł.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 470,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym niezbędne środki w zakresie opłat składek na ubezpieczenia społeczne zwiększając o kwotę 470,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym niezbędne środki w zakresie opłat składek na ubezpieczenia społeczne zwiększając o kwotę 6 000,00 zł.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulega zwiększeniu w zakresie zakupu materiałów. Zmniejsza się zaś wydatki na podróże służbowe krajowe.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 612,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym niezbędne środki na zakupy materiałów i usług.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 170,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zmniejszeniu z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez szkołę w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 314,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zmniejszeniu o kwotę 13,00 zł z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez szkołę w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulega zmniejszeniu w zakresie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 4 301,00 zł.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Lipnie ulega zmniejszeniu z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez szkołę w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społeczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 282,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019 roku.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym niezbędne środki w zakresie zakupu niezbędnych materiałów oraz realizowanych usług.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym niezbędne środki w zakresie realizowanych usług.


Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym niezbędne środki w zakresie realizowanych usług.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym niezbędne środki na zakup oleju.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samym niezbędne środki w zakresie realizowanych usług i zakupu artykułów żywnościowych.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się zwiększając wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejszając wydatki na zakup usług.


ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą zadań remontowych realizowanych przez Zespół Szkól w Skępem, Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, Starostwo Powiatowe w Lipnie, oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Parkowa” w Lipnie.Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu w Lipnie
Opublikował: Dariusz Baranowski (24 marca 2020, 12:07:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij