Uchwała nr 145/2019ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2019w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącymNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 zm.1), art. 89 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 869 z późn zm.2) i § 5 i § 10 pkt 1 uchwały XIII/113/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Uchwała nr 145/2019
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 zm.1), art. 89 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 869 z późn zm.2) i § 5 i § 10 pkt 1 uchwały XIII/113/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020


uchwala się co następuje:


§ 1. Zaciągnąć bankowy kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości
3 000 000 zł ( słownie: trzy miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetowego

§ 2. Źródłem spłaty kredytu będą dochody z wpływu z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa oraz pozostałe dochody własne.

§ 3. Prawnym zabezpieczeniem kredytu ustala się weksel in blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej.

§ 4. Całkowita spłata kredytu nastąpi ostatniego dnia określonego umową, tj. w dniu
31 grudnia 2020 roku w sprawie „obsługi bankowej Powiatu Lipnowskiego”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr 145/2019 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2019 roku


Na posiedzeniu Rady Powiatu w Lipnie w dniu 20 grudnia 2019 roku podjęta została uchwała Nr XIII/113/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020, w której upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000 zł. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Lipnie korzystając z zapisów uchwały postanowił zaciągnąć krótkoterminowy kredyt bankowy w miesiącu styczniu 2020 r. w rachunku bankowym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego

Bieżąca uchwała na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości
3 000 000 zł pozwoli pozyskać środki na zabezpieczenie środków finansowych na bieżące funkcjonowanie.


Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność podjęcia uchwały Zarządu Powiatu o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego.

Za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (26 marca 2020, 08:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71