Uchwała nr XIII/113/2019RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2019w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.1), oraz art. 89 ust. 1, pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. 2)

Uchwała nr XIII/113/2019
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.1), oraz art. 89 ust. 1, pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. 2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 80 327 800,95 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 77 794 603,81 zł,

2) majątkowe w wysokości 2 533 197,14zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 77 619 708,95 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 69 431 925,01 zł,

2) majątkowe w wysokości 8 187 783,94. zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 w kwocie 8 187 783,94 zł, zgodnie z Za­łącznikiem nr 8.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 3. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 2 708 092,00 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1 855 732,20 zł,

2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 800 000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 708 092,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000,00 zł,

§ 6. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6i 6b

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 78 000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetowe;

2) celowe w wysokości – 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego,

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 994 000,00 zł, koszty – 3 994 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00. zł;

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoU Z A S A D N I E N I EBudżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 została opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, informacji Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów i informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne. Planowane dochody w wysokości 80 327 800,95 zł są zgodne z załącznikiem nr 1, 2 i 2a do projektu uchwały. Planowane wydatki w wysokości 77 619 708,95 zł są zgodne z załącznikiem nr 1 i 3. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań powiatu wynikający z ustaw i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu. Szczegółowy opis zawiera załącznik do projektu uchwały nr 12.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 Radnych obecnych na sesji Rady Powiatu w Lipnie.

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (26 marca 2020, 08:12:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 740