Uchwała nr XIII/107/2019RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 869)

Uchwała nr XIII/107/2019
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 869)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 74 452 341,57 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 72 093 173,50 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 359 168,07 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  74 331 035,71 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 68 207 275,14 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 6 123 760,57 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 5 dotyczący planu dotacji udzielanych przez Powiat Lipnowski zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu wydatków zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

10. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIII/107/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. planu wydatków z zakresu administracji rządowej

 4. planu dotacji udzielanych przez powiat

 5. planu zadań remontowych

 6. planu zadań inwestycyjnych

 7. planu wydatków budżetowych dofinansowanych ze środków zagranicznych

 8. planu finansowego zakładu budżetowego


DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 326 492,00 i zamkną się kwotą 74 452 341,57 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001– gospodarka leśna

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 21 424,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z urealnieniem planu do wielkości wpływających środków.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Dochody zostają urealnione do wielkości wpływających środków z uwagi na ich brak w poprzednim planie finansowym.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10,00 zł

Dochody zostają urealnione do wielkości wpływających środków z uwagi na ich brak w poprzednim planie finansowym.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8,00 zł

Dochody zostają urealnione do wielkości wpływających środków z uwagi na ich brak w poprzednim planie finansowym.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 395,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów udziałów w podatkach od osób prawnych.
Dział 758 –różne rozliczenia

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 396,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Lipnowskiego. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.


Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 204 478,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej stanowiącej uzupełnienie dochodów powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów.


Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z usług.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 231,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnego 2,5% odpisu od zrealizowanych zadań z zakresu Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów wynikają w związku z Porozumieniem
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawartym w dniu 26 listopada 2019 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Lipnowskim.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 2 050,00 zł

Dochody zostają urealnione do wielkości wpływających środków z uwagi na ich brak w poprzednim planie finansowym. Zwiększeniu ulegają dochody Palcówek Opiekuńczo – Wychowawczych o kwotę 9,00 zł, a zmniejszeniu ulega wielkości dotacji celowej o kwotę 2 059,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


WYDATKIPlanowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 326 492,00 i zamkną się kwotą
74 331 035,71

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 424,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 554,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki na opłacenie zobowiązań wynikających z wynagrodzeń dla pracowników.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 65 000,00

Zwiększeniu ulega kwota dotacji przedmiotowej o 80 000,00 zł udzielanej na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego dotyczące opłaty leasingowej o kwotę 15 000,00 zł.


Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 26 457,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie zmniejszając wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 35 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie zmniejszając wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 25 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na zakup usług zmniejszając zaś wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki inwestycyjne.


Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej, zakup materiałów oraz usług.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 900,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 103 167,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki na opłacenie zobowiązań wynikających z wynagrodzeń dla pracowników, na wydatki związane ze sprawami Wydziału Komunikacji i Dróg.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie. Ponadto dokonuje się urealnienia wydatków realizowanych ze środków budżetu państwa.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 698,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zmniejszając wynagrodzenia osobowe pracowników.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 797,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane są potrzebą prawidłowej regulacji odsetek od zaciągniętych i zaciąganych do końca roku budżetowego kredytów długoterminowych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 31 314,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie do końca roku 2019.


Rozdział 80115 - technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 159 511,00 zł

Plan finansowy w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę
98 781,00 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zmian w planie finansów Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększając je o kwotę 67 634,00 zł.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 977,00 zł
zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na zakup usług i podróże służbowe krajowe.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 812,00 zł

Zmian dokonuje się w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz na zakup materiałów.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 77 893,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę 63 578,00 zł w zakresie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się zaś składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupy i podróże służbowe krajowe.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zwiększeniu o kwotę 17 641,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wynagrodzenia bezosobowe.

Zmian dokonuje się w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszając je o kwotę 3 326,00 zł.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 324,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz zakup energii.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 067,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę 13 699,00 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Plan finansowy w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulega zmniejszeniu o kwotę
632,00 zł w zakresie wynagrodzeń. Zwiększeniu ulegają zaś składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 19 618,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 612,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 384,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 253,00 zł
zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zwiększeniu o kwotę 1 869,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 157,00 zł

Plan finansowy w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę
5 458,00 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejsza się zaś składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Plan finansowy w Zespole Szkół w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę
418,00 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zmiany w planie finansowym w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisła po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na zakup materiałów.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zwiększeniu o kwotę 9 281,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji zadań w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 542,00 zł

Plan finansowy Starostwa Powiatowego ulega zwiększeniu o kwotę 13 759,00 zł w zakresie wynagrodzeń w ramach realizowanego projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”. Zmniejszenia zaś dokonano w wydatkach dotyczących zakupów materiałów i usług.

Plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulega zmniejszeniu o kwotę 1 447,00 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Lipnie ulega zmniejszeniu o kwotę 770,00 zł w zakresie wypłacanych świadczeń.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 153 608,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych. składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 492,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejsza się zaś składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Rozdział 85295 – pozostał działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 767,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 370,00 zł

Plan finansowy ulega zmniejszeniu w związku z przeprowadzoną analizą w zakresie wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne.


Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 231,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w zakresie zakupu materiałów, zmniejsza się zaś wynagrodzenia bezosobowe.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 747,00 zł

Plan finansowy ulega zmniejszeniu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 449,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także zakup środków dydaktycznych i książek.


Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje:

- Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie zmniejszenie 800,00 zł,

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie zwiększenie na porozumienia 2 400,00 zł, własne zmniejszenie 800,00 zł,

- Zespół Szkół w Lipnie zwiększenie 1 200,00 zł.


Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 612,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w zakresie szkolenia pracowników.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 –rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 24 300,00 zł

Plan finansowy ulega zmniejszeniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie o kwotę 20 900,00 zł w zakresie świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i usług.

Plan finansowy ulega zmniejszeniu w Starostwie Powiatowym w Lipnie o kwotę 3 400,00 zł w zakresie zakupu usług przez powiat od innych jednostek.


Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 77 388,00 zł

Plan finansowy ulega zmniejszeniu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie o kwotę 46 309,00 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Plan finansowy ulega zmniejszeniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie o kwotę 18 079,00 zł w zakresie świadczeń społecznych i zakupu materiałów.

Plan finansowy ulega zmniejszeniu w Starostwie Powiatowym w Lipnie o kwotę 13 000,00 zł w zakresie zakupu usług przez powiat od innych jednostek. 1. ZADANIA REMONTOWE

Zmian w realizacji zadań remontowych dokonuje się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, w Szkole Podstawowej Specjalnej w Lipnie, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.


 1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie.


 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów dokonuje się w celu prawidłowej realizacji zadań zakładu jakim jest Powiatowy Zakład Transportu Publicznego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

1 Zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2019 z dnia 27.02.2019 r., Nr V/36/2019 z dnia 27.03.2019 r., Nr VI/44/2019 z dnia 9.05.2019 r., Nr VII/55/2019 z dnia 12.06.2019 r., Nr VIII/63/2019 z dnia 4.07.2019 r., Nr IX/75/2019 z dnia 22.08.2019 r. , Nr X/77/2019 z dnia 26.08.2019 r. Nr XI/84/2019 z dnia 10.10.2019 r., Nr XII/89/2019 z dnia 20.11.2019 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r., Nr 20/2019 z dnia 1.02.2019 r., Nr 22/2019 z dnia 1.03.2019 r., Nr 30/2019 z dnia 18.03.2019 r ., Nr 45/2019 z dnia 16.04.2019 r., Nr 47/2019 z dnia 25.04.2019 r., Nr 71/2019 z dnia 24.06.2019 r., Nr 77/2019 z dnia 10.07.2019 r., Nr 79/2019 z dnia 18.07.2019 r., Nr 82/2019 z dnia 31.08.2019 r., Nr 87/2019 z dnia 13.08.2019 r., Nr 96/2019 z dnia 28.08.2019 r., Nr 100/2019 z dnia 12.09.2019 r., Nr 111/2019 z dnia 18.09.2019 r., Nr 116/2019 z dnia 02.10.2019, Nr 119/2019 z dnia 28.10.2019 r., Nr 125/2019 z dnia 7.11.2019 r., Nr 10/2019 z dnia 14.11.2019 r., Nr 132/2019 z dnia 28.11.2019 r., Nr 137/2019 z 9.12..2019 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/107/2019 (109kB) excelmetryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (26 marca 2020, 08:16:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 694