Uchwała nr XIII/108/2019RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2019w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019–2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

Uchwała nr XIII/108/2019
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)


uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji czy też pism jednostek organizacyjnych ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019–2029 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2019.


Załącznik do Uchwały Nr XIII/108/2019 (160kB) plik

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (27 marca 2020, 12:20:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41