Uchwała nr 195/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 5 maja 2020w sprawie: nierozstrzygania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 511, zmiana 2019r. poz. 1571, 1815), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019 poz. 688, zmiana 2019r. poz. 1570, 2020r. poz. 284) oraz Uchwały Nr 177/2020 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 05.03.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego .

Uchwała nr 195/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 5 maja 2020


w sprawie: nierozstrzygania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 511, zmiana 2019r. poz. 1571, 1815), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019 poz. 688, zmiana 2019r. poz. 1570, 2020r. poz. 284) oraz Uchwały Nr 177/2020 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 05.03.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego .


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje :§1. 1.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pozostawia się bez rozstrzygnięcia. 2.Od decyzji Zarządu, o której mowa w ust.1 nie przysługuje odwołanie.

§2. Niniejsza Uchwała zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lipnie.


§3. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (8 maja 2020, 13:38:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 369