Uchwała nr 196/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 5 maja 2020w sprawie: nierozstrzygania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportuNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 511, zmiany 2019r. poz. 1571, 1815), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019 poz. 688, zmiany 2019r. poz. 1570, 2020r. poz. 284) oraz Uchwały Nr 178/2020 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 05.03.2020r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Uchwała nr 196/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 5 maja 2020


w sprawie: nierozstrzygania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 511, zmiany 2019r. poz. 1571, 1815), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019 poz. 688, zmiany 2019r. poz. 1570, 2020r. poz. 284) oraz Uchwały Nr 178/2020 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 05.03.2020r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportuZarząd Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:

§1. 1.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pozostawia się bez rozstrzygnięcia. 2.Od decyzji Zarządu, o której mowa w ust.1 nie przysługuje odwołanie.

§2. Niniejsza Uchwała zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (8 maja 2020, 13:47:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70