Uchwała nr XVI/136/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 15 maja 2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Kikół na dofinansowanie inwestycji drogowychNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 5111), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8692) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/136/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 15 maja 2020


w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Kikół na dofinansowanie inwestycji drogowych

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 5111), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8692) uchwala się, co następuje:


§1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Kikół w wysokości 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Rzemieślniczej” w Kikole.

§2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Powiatu Lipnowskiego roku 2020 w formie dotacji celowej w dz. 600 rodz. 60016 ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego.

§3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Gminą Kikół a Powiatem Lipnowskim.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/136/2020 z dnia 15 maja 2020 roku


W ramach samorządowej solidarności proponuję wsparcie samorządu Kikół kwotą do 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej, tj. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ulicy Rzemieślniczej” w Kikole. Zadanie to Gmina planuje zrealizować przy dofinansowaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego. Planowana budowa spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Kikół oraz zapewni bezpieczeństwo uczestników poruszających się po drogach gminnych.

Szczegółowe ustalenia zostaną zawarte w umowie o udzielenie pomocy finansowej.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu w Lipnie.


Protokół głosowania Plik do pobrania (43kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 maja 2020, 09:37:05)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (25 maja 2020, 14:04:43)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 374