Uchwała nr XVI/139/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 15 maja 2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Miasto Dobrzyń n. Wisłą na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowejNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 5111), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8692) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/139/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 15 maja 2020


w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Miasto Dobrzyń n. Wisłą na dofinansowanie poprawy infrastruktury drogowej

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 5111), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8692) uchwala się, co następuje:


§1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Miasto Dobrzyń. N. Wisłą w wysokości 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania prac remontowych na drodze Nr 171052C w miejscowości Krępa.

§2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Powiatu Lipnowskiego roku 2020 w formie dotacji celowej w dz. 600 rodz. 60016 ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego.

§3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Gminą Miasto Dobrzyń n. Wisłą a Powiatem Lipnowskim.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/139/2020 z dnia 15 maja 2020 roku


W ramach samorządowej solidarności proponuję wsparcie samorządu Gminy Miasto Dobrzyń n. Wisłą kwotą do 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej, tj. na dofinansowanie zadania remontowego na drodze Nr 171052C.

Realizacja przedmiotowego zadania jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, iż droga ta jest łącząca asfaltową drogę powiatową Nr 2740C w miejscowości Krępa z asfaltową drogą gminną Nr 1710C w Grochowalsku. Droga ta wstępnie nawieziona jest gruzem budowlanym, a pokrycie jej kruszywem kamiennym zapewniałoby bezpieczny przejazd każdym rodzajem transportu. Droga ta ponadto łączy kilka sołectw i pokrycie jej w/w kruszywem pozwoli na bezpieczne korzystanie z niej, szczególnie osobom starszym i dzieciom.

Szczegółowe ustalenia zostaną zawarte w umowie o udzielenie pomocy finansowej.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


Protokół głosowania Plik do pobrania (43kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 maja 2020, 09:41:39)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (25 maja 2020, 14:02:22)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 368