Uchwała nr XVI/141/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 15 maja 2020w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2019 rokuNa podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; ze zm. poz. 1815, poz. 1571 oraz § 21 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/141/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 15 maja 2020


w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2019 roku

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; ze zm. poz. 1815, poz. 1571 oraz § 21 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587), uchwala się, co następuje:


§1.1. Ocenia się pozytywnie działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2019 roku.

2. Oceny, o której mowa w ust. 1 dokonano na podstawie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Lipnie za 2019 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Zgodnie z § 21 ust .Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy o Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych warsztatu w terminie do dnia 1 marca następnego roku.

Sprawozdanie wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ustawowym terminie
i zawiera następujące dane:

  1. Rozliczenie finansowe.

  2. Liczbę uczestników warsztatu oraz stopień i rodzaj ich niepełnosprawności.

  3. Ogólną frekwencję uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego.

  4. Liczbę uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej.

  5. Liczbę uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia.

  6. Formy i metody rehabilitacji.

  7. Informację o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

Sprawozdanie to stanowi podstawę do dokonania oceny działalności warsztatu. Pozwala ono pozytywnie ocenić działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2019 r.

Załącznik do Uchwały XVI/141/2020 (94kB) pdf

Załącznik do Uchwały XVI/141/2020 (161kB) pdf

Załącznik do Uchwały XVI/141/2020 (91kB) word

Załącznik do Uchwały XVI/141/2020 (116kB) word

Protokół głosowania Plik do pobrania (43kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 maja 2020, 09:48:41)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (25 maja 2020, 14:00:55)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 348