Uchwała nr XIV/115/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 5 marca 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 5111), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8692)

Uchwała nr XIV/115/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 5 marca 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 5111), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8692)


Uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 80 585 330,95 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 78 052 133,81 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 533 197,14 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  77 877 238 95 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 68 761 255,01 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 9 115 983,94 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 5 dotyczący planu dotacji udzielanych przez Powiat Lipnowski zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

10. Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu wydatków zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/115/2020 z dnia 5 marca 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. planu wydatków z zakresu administracji rządowej

 4. planu zadań remontowych

 5. planu zadań inwestycyjnych

 6. planu dotacji udzielanych przez powiat

 7. planu finansowego zakładu budżetowego

 8. planu wydatków budżetowych dofinansowanych ze środków zagranicznych


DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 257 530,00 i zamkną się kwotą 80 585 330,95 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 17 158,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 roku.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej.


Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 200 120,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów udziałów w podatkach od osób fizycznych dostosowując plan do wielkości zaproponowanej przez Ministra Finansów.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów wynikają w związku z aneksem do Porozumienia w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawartym w dniu 26 listopada 2019 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Lipnowskim.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 752,00 zł

Dochody Palcówek Opiekuńczo – Wychowawczych zostają urealnione do wielkości wpływających środków z uwagi na ich brak w poprzednim planie finansowym.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Dochody Starostwa Powiatowego zostają urealnione do wielkości wpływających środków z uwagi na ich brak w poprzednim planie finansowym.Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100,00 zł

Dochody Starostwa Powiatowego zostają urealnione do wielkości wpływających środków z uwagi na ich brak w poprzednim planie finansowym.


WYDATKIPlanowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 257 530,00 i zamkną się kwotą
77 877 238,95

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 96 000,00

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego wprowadzając wydatki majątkowe, tym samym zmniejszając dotacje na wydatki bieżące.


Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 459 244,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie zmniejszając wydatki na prace remontowe na drogach w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego oraz zabezpiecza się środki na zakup materiałów do przeprowadzenia we własnym zakresie remontu zatoki postojowej w m. Wielgie.


Rozdział 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 300 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie zwiększając udział środków na wsparcie innych samorządów na terenie powiatu na zadania realizowane na drogach.


Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 55 000,00

Wprowadzone zmiany w tej dziedzinie w zakresie udzielanych dotacji następują w związku z coraz to większym zainteresowaniem Stowarzyszeń propagujących turystykę.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 52 749,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego przeznaczając środki na wydatki inwestycyjne oraz do działu dotyczącego realizowanego Projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.


Dział 720 – informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 749,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w zakresie Projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia nowych działań inwestycyjnych w innych rozdziałach.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 252 950,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie wprowadzając nowe zadanie polegające na remoncie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego dostosowując je do potrzeb. Ponadto zabezpiecza się tym samym środki na realizowane zadanie dotyczące modernizacji budynku przy ul. Sierakowskiego.


Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 298 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego uwzględniając potrzeby na realizację zadań w zakresie promocji, a pozostałe środki przeznaczyć na działania kulturalne i turystykę.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 75 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków w tej dziedzinie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych za zakup samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby policji.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 27 158,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczają środki własne powiatu na zakup sztandaru. Ponadto zmiany po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 roku.


Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie z przeznaczeniem na poprawę gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 913,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia nowych działań inwestycyjnych w innych rozdziałach.Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 nieodpłatna pomoc prawna

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane są potrzebą prawidłowej regulacji wydatkowanych środków publicznych zleconych powiatowi, a mianowicie utworzenie paragrafu dotyczącego podróży służbowych jest konieczne z uwagi na planowany bezpłatny udział w szkoleniu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 072,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia wielkości spłacanych odsetek od zaciągniętych kredytów, a spowodowane jest zbyt wysokim wykonaniem za miesiąc styczeń 2020 r.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniuo kwotę 1 000,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w tam samym zakresie w rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W Zespole Szkół w Skępem zmniejsza się wydatki na zakupy materiałów w celu utworzenia paragrafu dotyczącego podatku od nieruchomości.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu ulegają zwiększeniu celem wypłaty należnych świadczeń w roku budżetowym.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 150 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanego Projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipowskiemu”. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń przeznaczając je na realizacje zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Technicznych, tj. założenie fotowoltaiki.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 265 000,00 zł

Plan finansowy stworzony na poprawę działalności miejscowego szpitala nie przewidywał wszystkich zadań, toteż zaistniała konieczność zakupu nowoczesnego agregatu prądotwórczego niezbędnego w okresie braku zasiadania z sieci elektrycznej ogólnodostępnej.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków mają na celu stworzenie odpowiednich wielkości realizowanych zadań remontowych.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 64 293,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na nowe działania inwestycyjne w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a dotyczą głównie wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w miejscowym szpitalu.


Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł

W ramach tego rozdziału Starostwo Powiatowe w Lipnie planuje dokonać zakupu bieżni elektrycznej na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na naprawy sprzętu.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z aneksem dotyczącym przydziału środków na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat:

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie zwiększenie na porozumienia 3 600,00 zł,

- Zespół Szkół w Lipnie zwiększenie na porozumienia - 1 800,00 zł.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 41 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia nowych działań inwestycyjnych w innych rozdziałach.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z opracowanym kosztorysem na montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynkach powiatu.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 90 000,00 zł

Plan finansowy ulega zmianom

Wprowadzone zmiany w tej dziedzinie w zakresie udzielanych dotacji następują w związku z coraz to większym zainteresowaniem Stowarzyszeń propagujących kulturę. Również ulegają zwiększeniu wydatki na organizację imprez jubileuszowych, m.in. 100 – lecie urodzin Jana Pawła II oraz obchody 100 – lecia Bitwy Warszawskiej.


 1. ZADANIA REMONTOWE

Zmian w realizacji zadań remontowych dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz w Starostowie Powiatowym.


 1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie oraz Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów dokonuje się w zakresie zadań inwestycyjnych w celu prawidłowej realizacji założeń planu zakładu jakim jest Powiatowy Zakład Transportu Publicznego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


1 Zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr …. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r.,

Załącznik do Uchwały Nr XIV/115/2020 (155kB) excelmetryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 maja 2020, 10:48:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374