Uchwała nr XV/124/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 21 kwietnia 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 5111), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8692)

Uchwała nr XV/124/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 21 kwietnia 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 5111), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8692)


uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 81 396 976,95 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 78 847 557,81 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 549 419,14 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 688 884,95,95 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 70 784 649,01zł

wydatki majątkowe w wysokości - 7 904 235,94 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej i 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu wydatków zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;


§ 2. § 4 Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 otrzymuje brzmienie

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 359 957,62 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 068 049,62 zł.


§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XV/124/2019 z dnia 21 kwietnia 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

 4. planu zadań inwestycyjnych

 5. planu finansowego zakładu budżetowego

 6. planu wydatków budżetowych dofinansowanych ze środków zagranicznych

 7. planu przychodów i rozchodów budżetu 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 788 627,00 i zamkną się kwotą 81 396 976,95 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody pozyskiwane w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.


Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 360,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody pozyskiwane w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50 400,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 37 725,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody o kwotę 25,00 zł pozyskiwane w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dochody z tytułu dotacji celowych o kwotę 37 700,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 197 253,00 zł

Zwiększeniu ulegają o kwotę 11,00 zł dochody pozyskiwane w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz z tytułu dotacji celowych o kwotę 197 242,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 3 423,00 zł

Dochody z tytułu wpływów udziałów od osób fizycznych ulegają zmniejszeniu w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych w budżecie państwa.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 185 084,00 zł

Dochody z tytułu wpływów subwencji ogólnej części oświatowej ulegają zmniejszeniu w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych w budżecie państwa.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 79 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu planowanego do realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 120 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych darowizn na wsparcie waliki z COVID – 19.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 480 540,00 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody o kwotę 11 300,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa. Ponadto zwiększaniu ulegają dochody z tytułu odpłatności od mieszkańców o kwotę 100 800,00 zł, oraz dochody z tytułu planowanego do realizacji Projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” o kwotę 391 040,00 zł.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 3 582,00 zł

Zwiększeniu ulegają o kwotę 515,00 zł dochody pozyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zmniejszeniu ulegają dochody o kwotę 4 097,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 322,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody pozyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 11,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody pozyskiwane w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.WYDATKIPlanowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 788 62700 i zamkną się kwotą
78 688 884,95

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zachowania prawidłowej gospodarki środkami publicznymi.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 986 000,00 zł

Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków bieżących dokonuje się w celu prawidłowej gospodarki finansowej Powiatowego Zakłady Transportu Publicznego w związku z brakiem przychodów w czasie trwania pandemii o kwotę 1 200 000,00 zł. Zmniejszenia dotyczą zadań inwestycyjnych o kwotę 150 000,00 zł oraz zobowiązań wynikających ze spłat rat leasingowych o kwotę 64 000,00 zł.


Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszaniu o kwotę 35 000,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku na zaistniałą konieczność zwiększenia planu finansowego PZTP wywołaną panującą pandemią i utraconymi przychodami.


Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan wydatków ulega zmniejszaniu o kwotę 65 000,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w Zakładzie Budżetowych w związku z utraconymi przychodami.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 375,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z zaoszczędzonymi środkami w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 6 375,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe płatne ze środków własnych powiatu o kwotę 9 500,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 6 500,00 zł z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 27 356,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków o kwotę 8 044,00 zł dokonuje się w związku z zaoszczędzonymi środkami w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia osobowe płatne ze środków własnych powiatu o kwotę 15 000,00 zł,00 zł.. Zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 50 400,00 zł z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.


Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 37 700,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.


Dział 720 – informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym wynikają z konieczności dostosowania wielkości planowanych do realizacji wydatków na realizacje Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” stosują właściwą podziałkę klasyfikacji budżetowej.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zachowania prawidłowej gospodarki środkami publicznymi.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 992,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w wyniku zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe prace, nieplanowane w pierwotnej dokumentacji technicznej, a który wynikły z toku realizacji zadania oraz na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych. Zmniejszaniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki na zakup materiałów z przeniesieniem ich do rozdziału zarządzania kryzysowego.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków w tej dziedzinie wynikają z niższych kosztów zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby policji.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 247 242,00 zł

Zwiększenia w planie finansowym ze środków własnych powiatu po stronie wydatków o kwotę 50 000,00 zł dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 197 242,00 zł z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 110 727,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa i ochrony osobistej społeczeństwa powiatu. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia wielkości spłacanych odsetek od zaciągniętych kredytów, a spowodowane jest zbyt wysokim wykonanie za miesiąc styczeń 2020 r.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Specjalnych ulegają zmniejszeniu z uwagi na niższą ofertę na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy budynku na potrzeby szkoły.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 250 000,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmniejszeniu z uwagi na przełożenie zadania na kolejne lata w związku na zaistniałą konieczność zwiększenia planu finansowego PZTP wywołaną panującą pandemią i utraconymi przychodami.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 271 719,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w rozdziale 80152, z uwagi na występujące w nim potrzeby finansowe.

Ponadto zmniejsza się środki na zdania inwestycyjne z uwagi na przełożenie zadania na kolejne lata w związku na zaistniałą konieczność zwiększenia planu finansowego PZTP wywołaną panującą pandemią i utraconymi przychodami.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie na zakup siatek i koszów na wyposażenie hali sportowej o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 809,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w wyniku zabezpieczenia większej kwoty jaka wynika z podpisanego aneksu.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 719,00 zł

Plan finansowy ulega zmianie w związku z występującymi potrzebami na pokrycie braków na wynagrodzenia i pochodne.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 105 884,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków są wynikiem otrzymania pisma z Ministerstwa Finansów dotyczącego ostatecznych kwot subwencji ogólnej zapisanych w budżecie państwa na rok 2020.

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu planowanego do realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup laptopów dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 188 161,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w związku z otrzymanymi darowiznami od społeczeństwa na potrzeby wsparcia walki z COPVID – 19 z przeznaczeniem na zaopatrzenie szpitala oraz Domu Pomocy Społecznej w niezbędne środki ochrony osobistej. Ponadto zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne z uwagi na zaistniałą konieczność zwiększenia planu finansowego PZTP wywołaną panującą pandemią.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z zaoszczędzonych środkach w zakresie spłaty odsetek od zobowiązań spłacanych po SP ZOZ.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 480 540,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa. Zwiększeniu o kwotę 401 500,00 zł ulegają wydatki na planowaną realizację Projektu pn „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

O kwotę 79 040,00 zł ulegają zwiększeniu wydatki Starostwa Powiatowego zgodnie z wytycznymi do w/w Projektu.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 19 423,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu pokrycia braków występujących w zarządzaniu kryzysowym oraz zakładzie budżetowym.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, z uwagi na zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa, a zwiększono udział środków własnych powiatu.


Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 322,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na naprawy sprzętu.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 150 000,00 zł

Plan finansowy ulega zmianom w związku na przełożenie zadania na kolejne lata w związku na zaistniałą konieczność zwiększenia planu finansowego PZTP wywołaną panującą pandemią i utraconymi przychodami.


 1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie oraz Zespół Szkół Technicznych, Szkole Muzycznej I Stopnia, Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie i Zespole szkół w Lipnie.
 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów dokonuje się w zakresie zadań inwestycyjnych w celu prawidłowej realizacji założeń planu zakładu jakim jest Powiatowy Zakład Transportu Publicznego.


 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i rozchodów są wynikiem sprawozdania za rok 2019, gdzie zanotowano stan środków pozostających z projektu wspófinansowanego ze środków unijnych oraz przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków poprzedniego roku budżetowego. W rozchodach środki te zakwalifikowano do zarządzania środkami europejskimi oraz do innych rozliczeń krajowych. 1. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

Zmiany w planie finansowym Projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych wynikają z planowanych do realizacji dwóch projektów wprowadzanych do realizacji w związku z zaistniałą sytuacją w kraju, a mianowicie dotyczą zdalnego nauczania młodzieży - „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz wykonania testów pracownikom zatrudnionym w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz wypłata dla nich dodatków za pracę Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”. Ponadto dokonuje się zmian w realizowanym Projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

1 Zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV115/2020 z dnia 5.03.2020 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r., Nr 185/2020 z dnia 30.03.2020 r.,


Załącznik do Uchwały Nr XV/124/2020 (143kB) excelmetryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (25 maja 2020, 13:03:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119