Uchwała nr XVI/132/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 15 maja 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 5111), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8692) uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVI/132/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 15 maja 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 5111), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8692) uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 81 630 272,13 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 79 080 852,99 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 549 419,14 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 922 180,13 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 70 681 112,68 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 8 241 067,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 5 dotyczący planu udzielnych przez powiat dotacji zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/132/2020 z dnia 15 maja 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań inwestycyjnych

  5. planu finansowego zakładu budżetowego

  6. planu wydatków budżetowych dofinansowanych ze środków zagranicznych

  7. planu przychodów i rozchodów budżetu


DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 105 657,18 i zamkną się kwotą 81 630 272,13 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 34 791,67 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie na dofinansowanie dotyczące sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w związku z zawartą umową.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 70 865,51 zł

Zwiększeniu ulegają dochody pozyskiwane w związku z zawartą umową z Gminą Bobrowniki na realizacje zadania inwestycyjnego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 79 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zgodnie z wytycznymi, które dotarły do powiatu po podpisaniu umowy i po przyjęciu do budżetu w dz. 801 – oświata i wychowanie.Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 79 200,00 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody w związku z otrzymaniem przez powiat wytycznych w sprawie realizacji projektu o zaklasyfikowaniu środków do dz. 750 rozdział 75077.


WYDATKIPlanowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 105 657,18 i zamkną się kwotą
78 922 180,13

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 34 791,67 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z planowanymi dodatkowymi środkami na realizację zadania w zakresie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 865,51

Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków wynika z zawartej umowy z Gminą Bobrowniki na zadanie inwestycyjne polegające na budowie chodników na terenie Gminy Bobrowniki.

Ponadto zmianie ulega zakres realizowanych zadań remontowych z przeznaczeniem tych środków na zakup ramienia hydraulicznego i ścinarki do poboczy dróg.


Rozdział 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie zwiększając środki na prace remontowe na drogach gminnych a zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.


Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 85 000,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z zaoszczędzonymi środkami w zakresie udzielanych dotacji stowarzyszeniom z uwagi na panującą sytuacje w kraju wywołaną COVID – 19.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w tym rozdziale wynikają z błędnego zapisu klasyfikacji budżetowej.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego celem zapewnienia należnych środków finansowych na realizowane zadania inwestycyjne.


Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 79 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zgodnie z wytycznymi, które dotarły do powiatu po podpisaniu umowy i po przyjęciu do budżetu w dz. 801 – oświata i wychowanie.Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 79 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymanymi przez powiat wytycznymi o zaklasyfikowaniu środków na realizację projektu do dz. 750 rozdział 75077.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi po stronie wydatków dokonuje się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wymianę drzwi w zabudowaniach Domu.

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków wynikają z konieczności utworzenia paragrafu na realizację usług w ramach otrzymanych środków na walkę z koronawirusem COVID – 19.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 217 966,00 zł

Plan finansowy ulega zmianom w związku z zaoszczędzonymi środkami z zadania pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach administrowanych przez Powiat Lipnowski” i proponuję się je przeznaczyć na montaż kolejnych tych urządzeń na budynku Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zespołu Szkół w Lipnie. Ponadto wprowadza się zadania polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz nadzoru inwestorskiego.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 82 966,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z zaoszczędzonymi środkami w zakresie udzielanych dotacji stowarzyszeniom z uwagi na panującą sytuacje w kraju wywołaną COVID – 19.


Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z zaoszczędzonymi środkami w zakresie udzielanych dotacji stowarzyszeniom z uwagi na panującą sytuacje w kraju wywołaną COVID – 19.


  1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie i Zarządzie Dróg Powiatowych.


  1. DOTACJE UDZIELANE PRZEZ POWIAT

Zmiany w planie finansowym udzielanych przez Powiat dotacji wynikają z panującej sytuacji w kraju wywołanej COVID – 19.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.1 Zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r. Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVI/132/2020 (71kB) excelmetryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (25 maja 2020, 13:07:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132