Uchwała nr 194/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 5 maja 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2)

Uchwała nr 194/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 5 maja 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2)


uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 81 524 614,95 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 78 975 195,81 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 549 419,14 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 816 522, 95 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 70 912 287,01 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 7 904 235,94 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 20120 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej i zał. nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 194/2020 z dnia 5 maja 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu wydatków z zakresu administracji rządowej

  4. planu zakładu budżetowego


DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 127 638,00 i zamkną się kwotą 81 524 614,95 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w związku z zaistniałą pomyłką przy wprowadzaniu ostatecznych kwot przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, gdzie nie zapisano informacji dotyczącej kwoty przyznanej z rezerwy celowej.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 17 158,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w związku z zaistniałą pomyłką przy wprowadzaniu ostatecznych kwot przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, gdzie nie zapisano informacji dotyczącej kwoty przyznanej z rezerwy celowej.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł

Plan finansowy ulega zmniejszeniu z uwagi na podział wpływów uzyskanych z wpłat w ramach darowizn na wsparcie walki z COVID – 19.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 48 883,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 18 883,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu – rezerwa celowa cz. 83, poz.25 ustawy budżetowej na rok 2020 oraz w trybie art. 155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Ulegają również zwiększeniu wpływy o kwotę 30 000,00 zł z wpłat w ramach darowizn na wsparcie walki z COVID – 19.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 097,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w związku z zaistniałą pomyłką przy wprowadzaniu ostatecznych kwot przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, gdzie nie zapisano informacji dotyczącej kwoty przyznanej wcześniejszą decyzją.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędu pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 85 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymywanych środków z Funduszu Pracy z uwagi na realizację projektu na udzielanie mikroprzedsiębiorstwom pożyczek w związku z COVID – 19.


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 127 638,00 i zamkną się kwotą
78 816 522,95

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, w związku z zaistniałą pomyłką w przy wprowadzaniu ostatecznych kwot przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Ponadto dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 17 158,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, w związku z zaistniałą pomyłką przy wprowadzaniu ostatecznych kwot przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 574,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisła po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zmniejszając wydatki należnego odpisu z przeznaczeniem kwoty 574,00 zł na rzecz należnego odpisu w innym rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowanej przez tę szkołę.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie oraz w Skępem dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planów finansowych tych jednostek zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 400,23

Zmiany w planie finansowym wynikają z mniejszych potrzeb na zakładowy fundusz świadczeń socjalny niż zakładano pierwotnie.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 586,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą oraz Zespołu Szkół w Skępem dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulega zmniejszeniu o kwotę 586,00 zł.


Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 560,23

Plan finansowy Starostwa Powiatowego ulega zwiększaniu o kwotę 9 375,80 zł.

Plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę 24,43 zł w zakresie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulega zwiększeniu o kwotę 1 160,00 zł w zakresie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł

Plan finansowy ulega zmniejszeniu z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na zakup środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w związku ze wsparcie walki z koronawirusem COVID – 19.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 48 883,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł w związku z dokonanymi wpłatami na wsparcie walki z koronawirusem COVID – 19 na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Domu oraz jego mieszkańców, kwota 18 883,00 zł pochodzi z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu – rezerwa celowa cz. 83, poz.25 ustawy budżetowej na rok 2020 oraz w trybie art. 155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, doprowadzając do prawidłowej wielkości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zaoszczędzone środki zabezpieczą wynagrodzenia osobowe pracowników.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 097,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, w związku z zaistniałą pomyłką w przy wprowadzaniu ostatecznych kwot przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Ponadto dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 85 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, z uwagi na dodatkowe środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


III ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zabezpieczając tym samym środki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.


1 Zmiany budżetu powiatu na 2020 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r., Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020, Nr 185/2020 z dnia 30.03.2020.


Załącznik do Uchwały Nr 194/2020 (40kB) excel


metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (29 maja 2020, 14:29:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122